Nagybajom város logója
Tartalomjegyzék

Szervezeti, személyzeti adatok

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők
I. Közzétételi egység: Elérhetőségi adatok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. Hivatalos név (teljes név):

Nagybajom Város Önkormányzat

2. Székhely:

7561 Nagybajom, Fő u. 40.

3. Postacím (postafiók szerinti címe, ha van):

7561 Nagybajom, Fő u. 40.

4. Telefonszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás – vagy hálózatkijelölő számmal):

+36 82 556-950

5. Faxszám (nemzetközi vagy belföldi számként, utóbbi esetben körzetszámmal, illetve szolgáltatás – vagy hálózatkijelölő számmal):

nincs

6. Központi elektronikus levélcím: 

7. A honlap URL-je:

8. Ügyfélszolgálati vagy közönségkapcsolat elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacím): 

+36 82 556-950

9. Az ügyfélfogadás rendje:

Hétfő: 8:00-16:00 | Kedd: Nincs ügyfélfogadás Szerda: 8:00-16:00 Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás Péntek: 8:00-12:00

II. Közzétételi egység: A szervezet struktúra

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A  szerv vezetőjének, vezetőinek, valamint testületi szerv esetén a testületi tagok neve, beosztása megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím):

Pirka Mátyás polgármester, dr. Belovai Pál Imre jegyző 

2. A szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása megnevezése, hivatali elérhetősége (telefon, telefax, postacím, elektronikus levélcím): 

Pirka Mátyás polgármester, dr. Belovai Pál Imre jegyző 

1.2 A felügyelt költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szerv

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek hivatalos neve (teljes neve), székhelye, elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, postacím, elektronikus levélcím):

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde; Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ, Nagybajomi Kulturális Intézmény, Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, Nagybajom Város Önkormányzat

2. A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzés alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek honlapjának URL-je: 

A szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje:

A közfeladatot ellátó szervek előző pontban ismertetett honlapos linkeken megtalálható elérhetőségük és ügyfélfogadási rendjük.

1.3. Gazdálkodó szervezetek
I. Közzétételi egység: A szerv tulajdonában álló vagy részvételével működő gazdálkodó szervezetek

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. Azon gazdálkodó szervezetek neve, székhelye, elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím), amelyek a közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában állnak, illetve amelyek felett közvetlen irányítással rendelkezik:

Nagybajomi Településfejlesztési Kft.; Nagybajomi Vendégváró Kft.

táblázat letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 22.3 KB

2. A fentiek szerinti gazdálkodó szervezetek tevékenységi körének leírása: 

1.4. Közalapítványok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. Azon közalapítványok neve, amelyeket a közfeladatot ellátó szerv alapított, amelyek alapító jogát ő gyakorolja:

Nagybajomért Közalapítvány

2. A fentiek szerinti közalapítványok székhelye: 

7561 Nagybajom, Fő u. 40.

3. A fentiek szerinti közalapítványok elérhetősége:

4. A fentiek szerinti közalapítványok alapító okirata:

PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 2269 KB

5. A fentiek szerinti közalapítványok kezelő szerve tagjainak felsorolása:

dr. Szula Ágnes elnök, Albertus Anita titkár, Bakonyi Éva, Spacér Beáta, Szél Petronella kuratóriumi tagok

1.5. Lapok
I. Közzétételi egység: Lapok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve

Bajomi Krónika

2. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok szerkesztőségének és kiadójának neve és elérhetősége (telefon, telefax, földrajzi hely, postacím, elektronikus levélcím)

Nagybajom Város Önkormányzat, 7561 Nagybajom, Fő u. 40. +36 20 370 14 72

3. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok főszerkesztőjének a neve

Pirka Mátyás polgármester

1.7. Költségvetési szervek
I. Közzétételi egység: A költségvetési szervek adatai

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, működési engedélye:

2. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntéseinek tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv ügyfélszolgálatának vagy közönségkapcsolatának elérhetősége (telefonszám, telefaxszám, ügyfélfogadás helye, postacíme), ügyfélfogadásának rendje: 

A tevékenység, működés adatai

2.1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
I. Közzétételi egység: A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege:

  • Magyarország Alaptörvénye  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény
  • Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
  • 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról Helyi rendeletek egységes szerkezetben nagybajomi közös önkormányzati  Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint  Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzata

2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató szövege magyar és angol nyelven:

Önkormányzatra nem vonatkozik

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

dokumentum letöltése

I-III. melléklet önként vállalt feladatok szerint
Mérete: 13.3 KB

II. Közzétetéli egység: A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

2. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

3. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok felsorolása:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

4. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

5. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az alapvető eljárási szabályok, ezek magyarázata, az ügyintézést segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

6. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím (postafiók szerinti cím, ha van), ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

7. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására, elintézésére, fellebbezésére nyitva álló határidő:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

8. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

9. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

10. Az államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

dokumentum letöltése

II. külön melléklet hatósági ügyek szerint
Mérete: 114.7 KB

III. Közzététel egység: Közszolgáltatások

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése:

dokumentum letöltése

III. melléklet közszolgáltatások szerint
Mérete: 50.8 KB

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:

dokumentum letöltése

III. melléklet közszolgáltatások szerint
Mérete: 50.8 KB

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendjére vonatkozó tájékoztatás:

dokumentum letöltése

III. melléklet közszolgáltatások szerint
Mérete: 50.8 KB

IV. Közzétételi egység: A szerv nyilvántartásai

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltetlen kérdőív) jegyzéke:

dokumentum letöltése

IV. melléklet adatbázisok szerint
Mérete: 47.7 KB

2. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások tartalmának leírása:

dokumentum letöltése

IV. melléklet adatbázisok szerint
Mérete: 47.7 KB

3. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

dokumentum letöltése

IV. melléklet adatbázisok szerint
Mérete: 47.7 KB

4. A közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatokról való másolatkészítés költségei:

dokumentum letöltése

IV. melléklet adatbázisok szerint
Mérete: 47.7 KB

V. Közzétételi egység: Nyilvános kiadványok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címei:

Bajomi Krónika.

2. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványai témájának leírása:

Helyi információszolgáltatás.

3. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványaiért fizetendő költségtérítés mértéke vagy az ingyenesség ténye:

ingyenes

VI. Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje:

2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím):

3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

4. A testületi szerv ülésének helye (irányítószám, város, utca, házszám):

5. A testületi szerv megtartott üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága, üléseinek jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói:

6. A testületi szerv tervezett üléseinek ideje (év, hó, nap, óra megjelöléssel), valamint nyilvánossága:

7. A testületi szerv ülései látogathatóságának rendje:

8. A testületi szerv üléseinek napirendje:

9. A testületi szerv döntéseinek felsorolása:

VII. Közzétételi egység: A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A testületi szerv döntéseinek felsorolása:

2. A testületi szerv döntéshozatalának dátuma (év, hó, nap megjelöléssel):

a fenti formátumu dokumentumok kell, hogy tartalmazzák

3. A testületi szerv szavazásának nyilvános adatai, ha azt jogszabály nem korlátozza:

az 1. pont szerinti dokumentumok tartalmazzák

4. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok:

adott testületi ülések előterjesztései

5. Az Infotv. alapján közzéteendő jogszabályalkotásra irányuló koncepciók, jogszabálytervezetek tekintetében az egyeztetés állapota:

adat nem áll rendelkezésre

6. A helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától:

lásd 1.pont

7. Összefoglaló a véleményezők észrevételeiről, és az észrevételek elutasításának indokairól:

adat nem áll rendelkezésre

VIII. Közzétételi egység: Pályázatok

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indoklásuk:

IX. Közzétételi egység: Hirdetmények

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények:

X. Közzétételi egység: Közérdekű adatok igénylése

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység neve:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében illetékes szervezeti egység elérhetősége (postacíme, földrajzi helye, telefonszáma, telefaxszáma, elektronikus levélcíme):

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

4. Az információs jogokkal foglalkozó személy neve:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

5. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

6. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

7. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél:

dokumentum letöltése

X. melléklet közérdekű adatok igénylése szerint Mérete: 27.6 KB

XI. Közzétételi egység, Közzétételi listák

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös közzétételi lista:

nem releváns

2. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó egyedi közzétételi lista:

nem releváns

XII. Közzétételi egység: Közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közadatok újrahasznosítása

ADAT MEGNEVEZÉS

ADAT

1. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája / azok rendelkezésre álló formátuma:

dokumentum letöltése

XII. melléklet közadatok újrahasznosítása szerint Mérete: 29.4 KB

2. A közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata:

dokumentum letöltése

XII. melléklet közadatok újrahasznosítása szerint Mérete: 29.4 KB

3. A közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke:

dokumentum letöltése

XII. melléklet közadatok újrahasznosítása szerint Mérete: 29.4 KB

4. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás:

dokumentum letöltése

XII. melléklet közadatok újrahasznosítása szerint Mérete: 29.4 KB

5. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások:

dokumentum letöltése

XII. melléklet közadatok újrahasznosítása szerint Mérete: 29.4 KB