Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Tartalomjegyzék

Közös Önkormányzati Hivatal

Szervezeti és személyzeti adatok

Vezetők

portré

dr. Belovai Pál Imre

jegyző
portré

dr. Fehér József

aljegyző

Jegyzői feladatkörök

A jegyző szakmailag képzett, közigazgatási gyakorlattal rendelkező vezető. A jegyző vezeti a Hivatalt, megszervezi annak munkáját. Tevékenysége során felelős a törvényes, szakszerű, pártatlan, igazságos és színvonalas ügyintézés szabályainak betartásáért. A Hivatal felépítésének rendjét figyelembe véve ellátja a jogszabályok által hatáskörébe utalt feladatokat.

A jegyző feladatai:
 • Vezeti a közös önkormányzati hivatalt;
 • Dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben;
 • Gyakorolja a munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az aljegyző tekintetében;
 • Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról;
 • Tanácskozási joggal vesz részt a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottságának ülésén;
 • Jelzi a képviselő-testületnek, a képviselő-testület szervének és a polgármesternek, ha a döntésük, működésük jogszabálysértő;
 • Évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről;
 • Döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket;
 • Dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át;
 • Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben;
 • A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét;
 • Rögzíti a talált dolgok nyilvántartásába a talált idegen dologgal kapcsolatos a körözési nyilvántartási rendszerről és a személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló törvény szerinti adatokat, valamint a talált idegen dolog tulajdonosnak történő átadást követően törli azokat.
 
A jegyző helyettesítése

A jegyzőt távolléte vagy akadályoztatása esetén az aljegyző helyettesíti. Tanácskozási joggal – a jegyző nevében – részt vesz a képviselő-testület és bizottságai ülésein. Konkrét feladatait a jegyző külön írásban határozza meg.

Szervezeti felépítés, feladatok, szervezeti egységek

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény alapján a képviselő-testület az önkormányzat működésével, valamint a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésére való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására közös önkormányzati hivatalt hoz létre. Az egyes hivatali szervezeti egységek feladatainak leírását a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza.

A hivatal alaptevékenységét, feladat- és hatáskörét meghatározó jogszabályok: 

Álláslehetőség

NAGYBAJOMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

szociális igazgatási ügyintéző

Munkakör/feladatkör betöltésére

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Nagybajom, Pálmajor települések vonatkozásában igazgatási feladatok, ASP szakrendszerek -iratkezelő és hagyatéki rendszerek-, használata, lakásfenntartási támogatás, gyermekvédelmi, szociális tüzifa, települési támogatás határozatok elkészítése, beszámolási kötelezettség teljesítése, igazolások kiállítása, nyilvántartások kezelése, ügyfelekkel való kapcsolattartás, Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás döntésre előkészítése, szociális bizottsági döntések előkészítése és egyéb ügyintézések.

Betöltendő állás szakmacsoportja: adminisztráció

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Hatósági jogalkalmazási

Betöltendő állás jogviszonya: Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Nagybajom

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázat benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével ( 7561 Nagybajom, Fő u. 40.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot BBER/556/2024, valamint a munkakör megnevezését: szociális igazgatási ügyintéző. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Belovai Pál Imre jegyző, 82/556-950/102 mellék. 

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

 • Büntetlen előélet
 • Cselekvőképesség
 • Magyar állampolgárság
 • Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

 • 4. Érettségi, vagy középfokú szakképesítés vagy szakképesítés-ráépülés felső középfokú részszakképesítés vagy szakképesítés szakma – középfokú szakképzettség szakképesítés speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, Egyéb végzettség, Érettségi vagy középfokú szakképesítés

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem
 • A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
 • A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
 • Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.28. 16:00
A pályázat elbírálásának módja: A pályázatok elbírálója a jegyző, aki fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.
A pályázat elbírálásának határideje: 2024.04.05. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: Nagybajom Város Önkormányzat
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.04.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2024.03.10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

PDF letöltése

Adatkezelési tájékoztató letöltése
Mérete: 82 KB

Felügyeleti szervek

A Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatala felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervei: 

Székhely: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Postacím: 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 1.
Telefonszám: +36 82 502 600
E-mail cím: hivatal@somogy.gov.hu
Honlap: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/somogy/szervezeti-egysegek

Székhely: 1015 Budapest, Donáti u. 35-45.
Postacím: 1535 Budapest, Pf. 773.
Telefonszám: +36 1 488 3100
E-mail cím: tajekoztatas@mkab.hu
Honlap: https://www.alkotmanybirosag.hu/kapcsolat

Székhely: 1052 Budapest, Apáczai Cs. J. u. 10.
Postacím: 1364 Budapest 4. Pf. 54
Telefonszám: +36 1 484 9100
E-mail cím: szamvevoszek@asz.hu
Honlap: https://www.asz.hu/kapcsolatfelvetel

Székhely: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16.
Postacím: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi Albert u. 16.
Telefonszám: +36 30 685 3640
E-mail cím: somogy.fou@mku.hu
Honlap: http://ugyeszseg.hu/ugyeszsegek/fougyeszsegek/somogy-megyei-fougyeszseg/

Székhely: 7623 Pécs Rákóczi út 34.
Postacím: 7623 Pécs Rákóczi út 34.
Telefonszám: +36 72 503 500
E-mail cím: birosag@pecsit.birosag.hu
Honlap: https://pecsitorvenyszek.birosag.hu/elerhetosegeink/

Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Postacím: 1387 Budapest Pf. 40.
Telefonszám: +36 1 475 7100
E-mail cím: panasz@ajbh.hu
Honlap: http://www.ajbh.hu/elerhetosegeink