Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Határozatok

A képviselő-testületi, és polgármesteri határozatok közötti eligazodást dátum és kulcsszavas keresés segíti. A határozatok tára pillanatnyilag nem teljes, feltöltése folyamatban van.

2020.

Képviselő-testületi határozatok

1/2020. (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

1./ Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének és köztartozásmentes adatbázisba történő bejelentkezésének teljesítéséről.
Szóbeli előterjesztés
Előadó: dr. Hornung Judit jegyző


2./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi munkatervéről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


3./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzata és Nagybajom Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata közti megállapodás felülvizsgálatáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


4./ Előterjesztés Nagybajom Város Képviselő-testülete 9/2014. (VI.15.) számú a temetőkről és a temetkezésről szóló önkormányzati rendelete módosításáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester, közreműködik: dr. Hornung Judit jegyző


5./ Előterjesztés a Nagybajomi Kulturális Igazgatás Intézménye alapító okiratának módosításáról
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester, közreműködik: dr. Hornung Judit jegyző


6./ Előterjesztés a Somogy Megyei Önkormányzat és Nagybajom Város Önkormányzata között pályázat előkészítési és projektmenedzseri keret-megállapodás megkötéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


7./ Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervéről.
Írásos előterjesztés
Előadó: dr. Hornung Judit jegyző


8./ Előterjesztés a nagybajomi 1196. hrsz. alatt felvett ingatlan értékesítéséről
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


9./ Előterjesztés a nagybajomi 656. hrsz. alatt felvett ingatlan hasznosításáról
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


10./ Előterjesztés a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság beszámolójának elfogadásáról
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


11./ Egyebek

2/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Január- Február

1. A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének elfogadása


2. Jelentés az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről


3. A Nagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a települési önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata


4. Nagybajom Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének elfogadása, rendeletének megalkotása, illetve a költségvetéshez kapcsolódó határozat elfogadása.


5. Temető-rendelet módosítása


6. Szervezeti változások átvezetésével kapcsolatos okiratok ( alapító okiratok stb.) jóváhagyása


Március

1. Nagybajom Város Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének elfogadása.


2. Helyi rendeletek módosítása


3. Közmeghallgatás


Április

1. Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosítása, döntés az esetleges átcsoportosításokról


2. Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadása


3. Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi összevont konszolidált beszámolója


4. Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi független könyvvizsgálói jelentése


5. Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentése


6. Beszámoló a Nagybajomi Atlétikai Club 2019. évben kapott önkormányzati támogatásáról.


7. Beszámoló Nagybajom Közbiztonságának helyzetéről.


8. Beszámoló a Településfejlesztési Kft 2019. évi munkájáról (pénzügyi beszámoló).


9. Beszámoló a Nagybajomi Vendégváró Kft. 2019. évi munkájáról.


10. Beszámoló a Nagybajomért Közalapítvány 2019. évi működéséről.


Május

1. Beszámoló az Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2019. évi működéséről.


2. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2019. évi tevékenységeiről.


3. Az önkormányzat által támogatott civil szervezetek beszámolói.


4. A civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálására.


5. Döntés kitüntetésekről ( város napján vagy október 23-án) ( zárt ülésen )


Június

1. Beszámoló a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde munkájáról.


2. Település rendezési terv előzetes egyeztetése


Szeptember

1. Nagybajom Város Önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési beszámolója


2. Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról


3. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról


4. Döntés szociális célú tűzifa pályázaton történő részvételről.


November

1. Beszámoló a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal éves munkájáról.


December

1. Döntés Nagybajom Város Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről


 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester
dr. Hornung Judit jegyző
Határidő: értelem szerint

3/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom  Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a nemzetiségiek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján a Nagybajom Város Önkormányzata és a működési feltételeit; pénzügyi-gazdasági feladatainak felelősségvállalását és munkamegosztását rögzítő közigazgatási szerződést a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

Felelős: dr. Hornung Judit jegyző

Határidő: 2020.január 31. 

4/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagybajomi Kulturális Intézménye módosító okiratát és egységes szerkezetű alapító okiratot az előterjesztéssel egyezően elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző

Határidő: értelem szerint

5/2020 (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező  keretmegállapodás-tervezet szerinti szerződést megköti a Somogy Megyei Önkormányzattal pályázatfigyelési, igény szerint pedig pályázatelőkészítési és projektmenedzseri feladatok elvégzésére. A szerződés aláírására felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2020. február 15. 

6/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pirka Mátyás polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint elfogadja.

Január: –
Február: 2
Március: 2
Április: 2
Május: 2
Június: 2
Július: 15
Augusztus: 5
Szeptember: 1
Október: 1
November: 1
December: 6

Felelős: Major Zsuzsanna alpolgármester

Határidő: értelem szerint

7/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nagybajomi 1196.hrsz. alatt felvett „ kivett lakóház, udvar, melléképület „ megnevezésű ingatlant a vagyonrendeletben foglaltak alapján pályázati eljárás keretében értékesíti. A képviselő-testület megbízza a hivatalt a pályázati eljárás lebonyolításával.  A pályázati eljárás lebonyolítását követően a képviselő-testület dönt az adásvételi szerződés megkötéséről. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző

Határidő: 2020. február 25. 

8/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete a nagybajomi 656. hrsz-ú ingatlan hasznosítására benyújtott  ajánlatok közül  Kaszás Tibor ajánlatát fogadta el. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti ingatlanra  5 éves határozott időtartamra kössön haszon-bérleti szerződést az összességében kedvezőbb ajánlatot tevő Kaszás Tibor, Nagybajom, Rózsa utca 1/c szám alatti lakossal.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző 

Határidő: értelem szerint

9/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete  a  Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság  2019. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját elfogadta. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

10/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy  művelődési ház mögött valamint a Nagybajom, Mező utca 73. szám alatti ingatlanon összegyűlt hulladék elszállításával kapcsolatos költségeket az  önkormányzat Nagybajom Város Önkormányzatának közlekedési és környezetvédelmi  11743143-15397672-10130005 számú számlájáról teljesítse a   környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény  21B.§ ( 3) bek-e alapján.   

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

11/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy nemzeti vagyonról szóló  2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (1) bekezdése alapján, valamint

Nagybajom Város Önkormányzatának „Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól „ szóló  8/2013.(V.30.) rendelete 18. § 1.bek.c) pontja alapján a 2. számú melléklet szerint „ üzleti vagyonba” sorolják át a nagybajomi 447/2. hrsz alatti ingatlant.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2020. február 15. 

12/2020 (I.27.) számú Képviselő- testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete Luka Lászlóné 7561 Nagybajom Mező u. 111. szám alatti lakos kérelmének helyt ad és temetési költségeit átvállalja köztemetés formában. Ezzel egy idejűleg határoz arról is, hogy hagyatéki hitelezői igényt jelent be az illetékes közjegyzőnek. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

13/2020. (I.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Molnár Gyöngyi Kossuth u. 89. alatti lakos beadott szociális tüzelő anyag kérelmének fellebbezésének helyt ad, és részére 1m3 tüzelő anyagot állapít meg. Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 7.§. (2) bek. alapján miszerint a kérelmező által beadott BBER/3527-2/2019 számú elutasító határozatot indoklásában meghatározott személyek adatait pótolta illetőleg a vonatkozásuknak nyilatkozatott tett.   Felelős: Pirka Mátyás polgármester Határidő: értelem szerint

14/2020.(I.27.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat képviselő-testülete Kis Rozália 7561 Nagybajom Fő u. 171. szám alatti lakos szociális tűzifa megállapítási iránti igényét elutasítja, a Képviselő-testület szociális bizottságának határozatát helyben hagyja. 

Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 2.§. (3) bek. alapján miszerint kérelmező által beadott BBER/3527-2/2019 számú elutasító határozatot indoklásában meghatározott a  tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Így a kérelmező nem jogosult.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

15./2020. (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, költségvetési rendeletének megalkotása, illetve a költségvetéshez kapcsolódó határozat elfogadása.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


2./ Előterjesztés Nagybajom Város Képviselő-testülete 1/2016. (II.1.) számú a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról és a hulladékhasznosítás egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendelete módosításáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


3./ Előterjesztés a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester


4 ./ Egyebek

16/2020 (II.12.) számú képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Áht.   2011. évi CXCV. törvény 29./A. §. bekezdése alapján a saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek 2021-2023. évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

dokumentum letöltése

Részletek letöltése
Mérete: 12.7 KB

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

17/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát  megismerte és elfogadja.

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

Határidő: értelem szerint

18/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Nagybajomi Őszikék Nyugdíjas Klub 2020. március 28-án tartandó rendezvényének, 100.000 Ft összegű támogatást biztosít. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a rendezvényre a nyugdíjas klub térítésmentesen vegye igénybe a  Művelődési Házat. 

2./ A támogatás folyósítása a költségvetésben meghatározott civil keret terhére történik.

3./ Az Őszikék Nyugdíjas Klub a kitűzött határidőn belül köteles elszámolni a támogatással. 

Felelős: Pirka Mátyás  polgármester

Határidő: értelem szerint

19/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium  300.000 Ft-os kérelmét megismerte és a játszótéri játékok felújítására  a támogatást biztosítja. 

Felelős: Pirka Mátyás  polgármester

Határidő: értelem szerint

20/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Böhönyei Önkormányzati Tűzoltóság 1.300.000 Ft-os vissza nem térítendő tűzoltósági támogatási kérelmét megismerte és  elutasítja.

21/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a nagybajomi  1156. hrsz. számú ingatlant 14.400.000 Ft vételáron értékesíti dr Szőke Imre János pályázó részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés  és annak lebonyolításával kapcsolatos okiratok, hatósági kérelmek aláírására.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester és dr Hornung Judit jegyző 

Határidő: értelem szerint 

22/2020 (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy Fincsur Gáborral Nagybajom Város Önkormányzata  a nagybajomi belterület 863. helyrajzi számú 2025 m2 területű ingatlanra  évi  7500 Ft-os haszonbérleti díj ellenében  5 évre haszonbérleti szerződést köt.  A képviselő-testület a haszonbérleti szerződés aláírására felhatalmazza Pirka Mátyás polgármestert. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint 

23/2020. (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Horváth János Felszabadulás u. 48. szám alatti lakos beadott szociális tüzelő anyag kérelme tárgyában beadott  fellebbezésének helyt ad,  és részére 2 m3 tüzelő anyagot állapít meg.

Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 7.§. (2) bek. alapján, mivel a kérelmező által beadott BBER/314-2/2020 számú elutasító határozatot indoklásában meghatározott személyek adatait pótolta illetőleg a vonatkozásukban nyilatkozatot  tett.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

24/2020. (II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyar István 7561 Nagybajom Templom u. 31. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, Nagybajom  Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi , Oktatási, Ifjúsági, Sport, Kulturális és Nemzetiségi Bizottsága BBER/3532-2/2019 számú határozatát helyben hagyja. 

Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 7.§. (2) bek. alapján, mivel a kérelmező által beadott BBER/3532-2/2019 számú elutasító határozatot indoklásában meghatározott vagyoni illetőleg jövedelmi viszonyaira vonatkozóan nyilatkozatott illetőleg igazolás benyújtását továbbra sem pótolta, illetve nyilatkozatot sem tett. A szociális bizottság a tűzifa igények elbírálásakor az önkormányzati rendeletben meghatározott prioritások figyelembe vételével  döntött, a szociális tűzifa kiosztásakor a legrászorultabbak kaptak,  a rendelkezésre álló tűzifa elfogyott, így a kérelmezőnek már nem tud az önkormányzat tűzifát biztosítani. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

Nagybajom Város Önkormányzat képviselő-testülete Orsós Imre 7561 Nagybajom Kunmajor u. 105. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, Nagybajom Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Sport, Kulturális és Nemzetiségi Bizottsága BBER/3336-2/2020 számú határozatát helyben hagyja. 

Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 2.§. (1) bek. c pontja alapján miszerint kérelmező által beadott hiánypótlás kapcsán azoknak a családoknak amelyben az egy före jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 280%. Így a kérelmező nem jogosult a támogatásra. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

25/2020.(II.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat képviselő-testülete Orsós Imre 7561 Nagybajom Kunmajor u. 105. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, Nagybajom Város Önkormányzatának Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Sport, Kulturális és Nemzetiségi Bizottsága BBER/3336-2/2020 számú határozatát helyben hagyja. 

Indoklás: 6/2019.(IX.24.) 2.§. (1) bek. c pontja alapján miszerint kérelmező által beadott hiánypótlás kapcsán azoknak a családoknak amelyben az egy före jutó jövedelem nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj 280%. Így a kérelmező nem jogosult a támogatásra. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

26/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Tájékoztató a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. ( III. 11.) Korm. rendelet hatálya alatt tett intézkedésekről, és egyéb eseményekről /szóbeli előterjesztés/
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

2./Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról, átcsoportosításáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

3./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Szita László könyvvizsgáló

4./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi összevont konszolidált beszámolójáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Szita László könyvvizsgáló

5./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2019. évi független könyvvizsgálói jelentéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Szita László könyvvizsgáló

6./ Előterjesztés a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési jelentéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Szita László könyvvizsgáló

7./ Beszámoló a Nagybajomi Vendégváró Kft. 2019. évi működéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Szakonyiné Kuzma Valéria ügyvezető

8./ Beszámoló a Nagybajomi Településfejlesztési Kft. 2019. évi működéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Németh Magdolna ügyvezető

9./ Beszámoló az Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2019. évi működéséről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: György-Dávid Nikoletta intézményvezető

10./ Beszámoló a Nagybajomi Védőnői Szolgálat 2019. évi működéséről.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

11./ Beszámoló a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde munkájáról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Törő Krisztina intézményvezető

12./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő testületének …/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelet tervezetéről a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

13./ Előterjesztés az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat megvalósításáról (Nagybajom, Kossuth utca részleges felújítása)
Írásbeli előterjesztés
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

14./ Előterjesztés Zsidó temető kerítésének felújításáról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

15./ Előterjesztés Gazdaságélénkítő Programban való pályázat benyújtásáról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

16./ Előterjesztés kamatmentes kölcsön nyújtásáról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

17./ Együttműködési megállapodás megkötése a Nagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

18./ Egyebek

27/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal a vészhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelet hatálya alatt tett intézkedésekről és egyéb eseményekről szóló tájékoztatást, azzal egyetért, elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester.

Határidő: értelem szerint.

28/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi összevont (konszolidált) beszámolóját a mellékletek alapján az alábbi főszámoknak megfelelően elfogadja:

 • A konszolidált bevételek összesen: 1.317.833.585 Ft
 • A konszolidált kiadások összesen:   1.028.315.741 Ft
 • A konszolidált mérleg főösszege:  3.758.702.536 Ft
 • A konszolidált mérleg szerinti eredmény: – 29.783.551 Ft.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: értelem szerint

30/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentését, azzal egyetért, elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

31/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Nagybajomi Vendégváró Kft. 7561 Nagybajom, Fő utca 40. 100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2019. éves beszámolója szerinti adózott eredménye 1.332.000.-Ft teljes összegében eredménytartalékot képez.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

32/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Nagybajomi Településfejlesztési Kft. 7561 Nagybajom, Fő utca 40. 100 % önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság 2019. éves beszámolója szerinti adózott eredménye 183.000.-Ft teljes összegében eredménytartalékot képez.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

33/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ 2019. évi szakmai beszámolóját, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi beszámolót megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

34/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajomi Védőnői Szolgálat 2019. évi szakmai beszámolóját megtárgyalta és jóváhagyólag elfogadta.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

35/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2019. évi összefoglaló beszámolóját, azzal egyetért, elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

36/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete … /2020.(VI.30.)  önkormányzati rendelet tervezetéről a közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük jogkövetkezményeiről rendelet tervezetet a következő testületi ülésén társadalmi egyeztetést követően tárgyalja.

37/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 2020. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 2. pontja szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” jogcímre. 

A Képviselő-testület jóváhagyja a Nagybajom, Kossuth Lajos utca 660. hrsz. felújítására a pályázat benyújtását. A beruházás teljes költségvetését maximálisan bruttó 23.529.412 Ft összegig jóváhagyja. A pályázathoz szükséges önerőt, mely legfeljebb bruttó 3.529.412 Ft, az Önkormányzat költségvetéséből biztosítani kívánja. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges szerződések aláírására a pályázati költségvetés mértékéig.  

 Határidő: Azonnal  

 Felelős: Pirka Mátyás polgármester

38/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Nagybajom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatási lehetőségre történő felhívás keretében „Az európai kulturális örökség részét képező, Magyarország területén található/fellelhető, jelenleg gondozatlan, elenyészőben lévő zsidó sírkertek, sírhelyek rekonstrukciója, továbbá a kulturális örökség megismerésében, védelmében, megőrzésében való minél szélesebb társadalmi részvétel ösztönzése, különös tekintettel a fiatal nemzedék kulturális örökséggel kapcsolatos tudása fejlesztésének elősegítésére” tárgyban, a Nagybajom 0296 hrsz-ú külterületen található zsidó temető kerítésének felújítására. 

A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtását. A beruházás teljes költségvetését maximálisan bruttó 20.000.000 Ft összegig jóváhagyja. 

A Képviselő-testület határoz arról, hogy az önkormányzat legalább 10 éven át vállalja a temető folyamatos gondozását, karbantartását.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a támogatási szerződés aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges szerződések aláírására a pályázati költségvetés mértékéig.  

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

39/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a „Magyarország Belügyminiszterének Támogatási felhívása a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában való részvételről” címmel kiírt támogatási felhívásra rendezvényszervezési tevékenység fejlesztése és az iskola konyha felújítása tárgyában. 

A Képviselő-testület jóváhagyja a pályázat benyújtását. A projekt teljes költségvetését bruttó 116.994.758,- Ft összegig jóváhagyja. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos dokumentumok aláírására, és a szükséges nyilatkozatok megtételére, valamint nyertes pályázat esetén a partnerségi megállapodás aláírására, továbbá a megvalósításhoz szükséges szerződések aláírására a pályázati költségvetés mértékéig.  

Határidő: 2020. június 30.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

40/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület támogatja az „Alternaiv” Egyesületet kamatmentes kölcsönre irányuló kérelmét a LEADER pályázata keretében elnyert köztéri szemetesek előfinanszírozásához 2.857.500 Ft összegben. A kölcsön  igénylésének kezdő időpontja a számlában szereplő fizetési határidőt megelőző nap , amelyet a támogatás megérkezését követően 8 napon belül köteles visszautalni az önkormányzat számlájára, biztosítva azt, hogy erre 2020. december 15-ig bezárólag sor kerüljön. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

41/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Nagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Megállapodásáról szóló tájékoztatást, azzal egyetért, elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

42/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagybajom Város köztemetőjében összegyűlt hulladék elszállításával kapcsolatos számlán szereplő 174.943 Ft az önkormányzat Nagybajom Város Önkormányzatának  11743143-15397672-10130005 számú Közlekedési és környezetvédelmi alap beszedésére szolgáló számlájáról teljesítse a   környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény  21B.§ ( 3) bek-e alapján.   

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerűen

43/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

A Képviselő-testület támogatja az „Alternaiv” Egyesületet kamatmentes kölcsönre irányuló kérelmét a Nagybajom Térségi Munkahelyteremtő Integráció című projekt keretében felmerült likviditási probléma megoldásához 660.000 Ft összegben. A kölcsön igénylésének kezdő időpontja 2020. július 1., amelyet a támogatás megérkezését követően 8 napon belül köteles visszautalni az önkormányzat számlájára, biztosítva azt, hogy erre 2020. december 15-ig bezárólag sor kerüljön. 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

44/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Nagybajomi Önkéntes Tűzoltó Egyesület (székhelye Nagybajom Fő u. 181.) telephelyeként az önkormányzat tulajdonát képező 7561 Nagybajom Vásártér u. 1. szám alatti ingatlan bejegyzésre kerüljön a Somogy Megyei Bíróságon. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az ezzel kapcsolatos okiratok aláírására. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző

Határidő: értelemszerűen

45/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a LIZ-632 forgalmi rendszámú busz használati díját 260 Ft+ áfa/km-re emeli és ezen felül a bérbevevő egy órán túli állásidő esetén 1500 Ft/h állásdíjat is köteles fizetni 2020. július 1 utáni bérbeadás során a fenti tarifákat kell alkalmazni. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos

46/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzata az alábbi napirendi pontokat tárgyalja:

1./  Előterjesztés Nagybajomi Vendégváró Kft. felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása.

47/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába 2020. július 1. napjától  Albertus Anita Nagybajom, Mester utca 7. szám alatti lakost választja be. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagybajomi Vendégváró  Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításával kapcsolatos  okiratokat aláírja és azokat  a Somogy Megyei Cégbíróságra benyújtsa.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

 dr. Hornung Judit jegyző 

48/2020.(VI.30.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába 2020. július 1. napjától  Rázsits Veronika  Nagybajom, Mező utca 83. szám alatti lakost alatti lakost választja be. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagybajomi Vendégváró  Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításával kapcsolatos  okiratokat aláírja és azokat  a Somogy Megyei Cégbíróságra benyújtsa.

Határidő: 2020. július 30.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző 

49/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020.augusztus 12.-én megtartott Képviselő-testületi ülésén az államháztartáson kívüli forrás átvételére  és átadására vonatkozó szabályairól szóló számú rendelet tervezetének tárgyalását  a napirendi pontok közé sorolja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: értelem szerint

49/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról, az előző testületi ülés óta megtett intézkedésekről.
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

2./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról szóló önkormányzati rendeletéről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

3./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletéről.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

4./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályairól szóló önkormányzati rendeletéről.

Írásos előterjesztés
Előadó: dr. Hornung Judit jegyző

5./ Előterjesztés a Nagybajom, Zrínyi Miklós utca útburkolat felújítása tárgyában.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

6./ Előterjesztés a Nagybajomi kamera-rendszer kiépítése tárgyában.

7./ Előterjesztés a TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021 azonosítószámú „Bölcsőde építése Nagybajomban” projekt keretében ajánlat tételre felkérendő kivitelező cégek kiválasztásáról.
Írásos előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

8 ./ Egyebek

51/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti feladatok ellátásáról  szóló tájékoztatást megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette.

52/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásokról szóló pályázat alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be, a Belügyminiszter pályázati kiírásában meghatározott feltételeknek megfelelő maximális mennyiségű, 580 m3 keménylombos tűzifa vonatkozásában. 

 

2./ A Képviselő-testület a pályázathoz önerőt nem biztosít, de biztosítja – ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is – a tűzifa szállításából származó költségek fedezetét.  Az ellátásban részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A pályázati feltételekhez kapcsolódó rendeletalkotási kötelezettségének eleget tesz. 

 

3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázat eredményességéhez szükséges valamennyi-pályázati adatlap szerinti- nyilatkozat megtételére, és felhívja a támogatási kérelem benyújtására.

 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: pályázati kiírás szerint


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 • 8/2020.(VIII.12.) számú rendelet az Önkormányzat a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 233.2 KB

 • 9/2020.(VIII.12.) számú rendelet az Önkormányzat testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 170.1 KB

 • 10/2020.(VIII.12.) számú rendeletét az Önkormányzat testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályairól 
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 215 KB

53/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu program keretében a Zrínyi Miklós utca útburkolatának felújítására a beérkezett ajánlatok közül a Pylon –S Kft ajánlatát fogadja el.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos.

54/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu program keretében a Zrínyi Miklós utca útburkolatának felújítására a beérkezett ajánlatok közül a Pylon-S Kft-vel köt vállalkozási szerződést a kivitelezés munkálataira. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláírására és a szerződéssel kapcsolatos egyéb nyilatkozatok, okiratok aláírására.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos.

55/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Magyar Falu program keretében a Zrínyi Miklós utca útburkolatának felújítása tárgyában a műszaki ellenőri feladatok elvégzésére az alábbi három vállalkozótól kér árajánlatot:

 • Ajánlattevő neve: TROMPUS Mérnöki Kft. 
  Ajánlattevő címe:7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. IV/12.
 • Ajánlattevő neve: BELIRAND Általános Szolgáltató Kft.
  Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi A. utca 1/B
 • Ajánlattevő neve: Tri-Koop Korlátolt Felelőségű Társaság
  Ajánlattevő címe: 7400 Kaposvár, Biczó Ferenc köz 5. II. lház. fsz.1.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezte után az érvényes ajánlattevők közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő vállalkozóval kössön vállalkozási szerződést a műszaki ellenőri feladatok ellátására.  

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos.

56/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programja  keretében a „ Nagybajomi kamerarendszer kiépítése „  tárgyában a közbeszerzési szakértői  feladatok elvégzésére az alábbi három vállalkozótól kér árajánlatot:

 • Ajánlattevő neve: Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda
  Ajánlattevő székhelye: 1104 Budapest, Sörgyár u. 84. 2lph. 2/10.
 • Ajánlattevő neve: Dr. Körmendi Miklós Ügyvédi Iroda
  Ajánlattevő székhelye: 1117 Budapest, Baranyai tér 8. I/4
 • Ajánlattevő neve: Dr. Biró Ügyvédi Iroda
  Ajánlattevő székhelye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezte után az érvényes ajánlatot tevők  közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő vállalkozóval kössön vállalkozási szerződést a közbeszerzői szakértői  feladatok ellátására a pályázat költségvetésének keretei között.  

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos.

57/2020. (VIII.12) számú Képviselő-testületi határozat

Antók Mérnöki Iroda Kft.

 • Antók Mérnöki Iroda, Tanácsadó, Szakértő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 01-09-700782
 • Adószám: 12732689-2-41
 • Székhely: 1031 Budapest, Emőd utca 40. I. em. 2.

BH-PLAN Bt.

 • BH-PLAN Tervezőiroda és Kereskedelmi Betéti Társaság
 • Cégjegyzékszám: 02-06-071020
 • Adószám: 21465480-2-02
 • Székhely: 7900 Szigetvár, Széchenyi u. 111.

FILOSYS Kft.

 • FILOSYS Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Cégjegyzékszám: 02-09-075363
 • Adószám: 12417410-2-02
 • Székhely: 7623 Pécs, Megyeri út 26.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlatok beérkezte után az érvényes ajánlatot tevők közül a legalacsonyabb árajánlatot tevő vállalkozóval kössön vállalkozási szerződést a tervezői feladatok ellátására a pályázat költségvetésének keretei között.  

58/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közbeszerzés becsült értékét a tervezői költségbecslés alapján nettó 214.964.351,- Ft összegben határozza meg.

2. Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bölcsőde építése Nagybajomban” című TOP-1.4.1-19-SO1-2019-00021 azonosító számú pályázat közbeszerzési eljárást felhívást és az ajánlattételi dokumentáció tervezetét jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívásban és a további közbeszerzési dokumentumokban az esetlegesen szükséges módosításokat elvégezze, és a dokumentumok kiküldéséről a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó útján gondoskodjon.

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységgel megbízott Bakó Ügyvédi Irodán keresztül az ajánlattételi felhívást és a további közbeszerzési dokumentumokat az alábbi gazdasági szereplők címére történő megküldéséről gondoskodjon:

Sávoly Invest Kft.:

 • Adószám: 14521564-2-14
 • Cím: 8732 Sávoly, Petőfi utca 4.
 • Telefon: 70/454-7235
 • Cégjegyzékszám:14-09-308622
 • E-mail: beresgyorgy@vipmail.hu

Pro-Man Mérnök Kft.:

 • Adószám: 25435399-2-14
 • Cím: 7400 Kaposvár, Bercsényi utca 18/a.
 • Telefon: 30/975-5546
 • Cégjegyzékszám: 14-09-314993
 • E-mail: promanmernok@gmail.com

Steiner Kft.

 • Adószám: 13395313-2-14
 • Cím: 8630 Balatonboglár, Kápolna utca 7.
 • Telefon: 30/450-8860
 • Cégjegyzékszám:14-09-306193
 • E-mail: steinerj@t-online.hu

GÁÉV-2008 Kft.

 • Adószám: 14325478-2-14
 • Cím: 7463 Magyaratád, Pázmány P. tér 4.
 • Telefon: 70/424-6602
 • Cégjegyzékszám:14-09-308158
 • E-mail: info@gaev.hu

BAURENTER Kft.

 • Adószám: 24733711-2-14
 • Cím: 7530 Kadarkút, Fő utca 19.
 • Telefon:
 • Cégjegyzékszám: 14-09-313814
 • E-mail: jakabestarsa@gmail.com

MELÓ SÁNDOR egyéni vállalkozó

 • Adószám: 51293518-2-34
 • Cím: 7561 Nagybajom, Fő utca 1.
 • Telefon: 20/4796929
 • Nyilvántartási szám: 4644550
 • E-mail: csarnokmelo@gmail.com

Határidő: értelem szerűen

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

59/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Verbai Mózes Alapítvány által benyújtott támogatási kérelmet  átteszi  Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági , Sport  és Nemzetiségi Bizottságához. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: értelem szerint

60/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagybajom Város Önkormányzata ajándékozási szerződést köt az OTP Bank Nyrt-vel, amelyben az OTP Bank Nyrt Nagybajom Város Önkormányzata részére elajándékozza a  Nagybajom, belterület 431/4. hrsz. alatt levő 2640 m2 alapterületű „kivett gazdasági épület, udvar „ megnevezésű ingatlant. Az ajándékot és az  ajándékozási  szerződésben foglaltakat  az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés valamint az ajándékozás tényének ingatlan- nyilvántartási bejegyzéséhez szükséges nyomtatványok, nyilatkozatok aláírására. 

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester,

dr Hornung Judit jegyző

61/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Filó Márta, 7561 Nagybajom, Rózsa u. 68. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön megállapítása iránti kérelmét, mert a kérelem tárgya nem felel meg Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) sz. önkormányzati rendeletének 7. §. (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

Valamint az önkormányzatnak az erre a célra fordítható éves költségvetési kerete kimerült, így a kérelmet nem tudja támogatni. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

62/2020.(VIII.12.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Virág Norbert, 7561 Nagybajom, Kunmajor u. 31. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön megállapítása iránti kérelmét, mert a kérelem tárgya nem felel meg Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) sz. önkormányzati rendeletének 7. §. (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek. 

Valamint az önkormányzatnak az erre a célra fordítható éves költségvetési kerete kimerült, így a kérelmet nem tudja támogatni. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

63/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Beszámoló a két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról.
Szóbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

2./ Előterjesztés a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2020-2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervéről.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Törő Krisztina intézményvezető

3./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2/2020./II.12./ számú 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Pozder Veronika gazdasági vezető

4./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési beszámolójáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
Közreműködik: Pozder Veronika gazdasági vezető

5./ Előterjesztés a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosításáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

6./ Előterjesztés a Bursa Hungarica ösztöndíj programhoz való csatlakozásról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

7./ Előterjesztés iskolák felvételi körzethatárainak kijelölése 2021/2022-es tanévre vonatkozóan
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

8./ Előterjesztés a KAVÍZ Kft. gördülő fejlesztési tervéhez kapcsolódó határozatokról

 • A nagybajomi ivóvíz vízi közmű rendszer 2021-2035. közötti időszakra
 • vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve.
 • A nagybajomi szennyvíz vízi közmű rendszer 2021-2035. közötti időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terve.

Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

9./ Egyebek

64/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a két ülés közötti polgármesteri intézkedésekről, lejárt idejű határozatokról szóló tájékoztatást megismerte és jóváhagyólag tudomásul vette.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

65/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2020-2021-as nevelési évről készült munkatervét megismerte és elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 • 11/2020.(IX.28.) számú rendelet az Önkormányzat 2/2020.(II.12.) számú 2020. évi költségvetési rendeletének módosításáról

66/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nagybajom Város Önkormányzat 2020. I. féléves költségvetési beszámolóját megismerte és elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Dr.  Hornung Judit  jegyző

Intézményvezetők
Határidő: értelem szerint, illetve 2020. december 31.

67/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kadarkúti-Nagybajomi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását megismerte és elfogadja.

Felelős:Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

68/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy csatlakozni kíván a 2021. évi Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

69/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 24. §-a, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése értelmében, Nagybajom városra vonatkozó iskolai körzethatárok jelen állapotát elfogadja, nem kezdeményezi annak módosítását.

2./ A 20/2012.(VIII.23) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdése szerint – a településen lakhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszáma 120, halmozottan hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermekek létszáma 51 fő.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester,

dr Hornung Judit jegyző 

70/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a  41. Nagybajom ivóvíz ( 11-21652-1-001-00-00) víziközmű-rendszer  a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft által készített, a 2021. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervet. 

A Képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. ( II.27.) Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján összeállított és a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1./ Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2021.-2035. évek közötti időszakra vonatkozóan.

2./ Elfogadja, hogy a 2021. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre és csak a 2021. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra. 

3./ A 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, fejlesztési és pótlási tervrészének vonatkozásában a pénzügyi fedezetet a bérleti díjon felül a KAVÍZ Kft. saját költségvetésében kell, hogy biztosítsa.

 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

71/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az 51. Nagybajom szennyvíz (21-21652-1-001-00-14) víziközmű-rendszer a KAVÍZ Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft által készített, a 2021. évtől kezdődő, 15 éves időtartamra szóló gördülő fejlesztési tervet. 

A Képviselő-testület a 2011. évi CCIX. törvény 11. §-a és az 58/2013. ( II.27.) Korm. rendelet 90/A-G. §-a alapján összeállított és a fenti víziközmű-rendszerre vonatkozó tervvel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza:

1./ Jóváhagyja a Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészét a 2021.-2035. évek közötti időszakra vonatkozóan.

2./ Elfogadja, hogy a 2021. évi bérleti díjakról kiállított számlák nem kerülnek kifizetésre és csak a 2021. évi értéknövelő munkák számláival történő kompenzálások után, az év végi záró egyenlegnek megfelelő összeg kerül átutalásra. 

3./ A 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, fejlesztési és pótlási tervrészének vonatkozásában a pénzügyi fedezetet a KAVÍZ Kft. saját költségvetésében kell, hogy biztosítsa.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

72/2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzat képviselő-testülete a korcsoportonkénti lebontásában szereplő norma rendszert megismerte, azt jóváhagyólag tudomásul veszi.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2021. január 1.

73./2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja Orsós Imréné, 7561 Nagybajom, Kunmajor u. 41. szám alatti lakos kamatmentes kölcsön megállapítása iránti kérelmét, mert a kérelem tárgya nem felel meg Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) sz. önkormányzati rendeletének 7. §. (2) bekezdésében és 8. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek, azaz az indoklás nem létfenntartást veszélyeztető okot ír le, kiskorú gyermeket a kérelmező már nem nevel. 

Valamint az önkormányzatnak az erre a célra fordítható éves költségvetési kerete kimerült, így a kérelmet nem tudja támogatni. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

74./2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába 2020. augusztus 31. napjától  2025. augusztus 30. napjáig  Albertus Anita Nagybajom, Mester utca 7. szám alatti lakost választja be. 

Határidő: 2020. október 31.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző 

75./2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába  2020. augusztus 31. napjától  2025. augusztus 30. napjáig  Rázsits Veronika  Nagybajom, Mező utca 83. szám alatti lakost alatti lakost választja be. 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző 

76./2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságába 2020. augusztus 31. napjától  2025. augusztus 30. napjáig  Simon Jánosné 7561  Nagybajom, Felszabadulás utca 8. szám alatti lakost választja be. 

Határidő: 2020. október 31.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző

77./2020.(IX.28.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatával a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ( 7400 Kaposvár, Kereszt utca 1. 4. em. 1. ) bízza meg  2020. augusztus 31. napjától  2025. augusztus 30. napjáig  A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai : Szita László ( an: Varga Amália) 7400 Kaposvár, Kereszt utca 1. 4. emelet 1. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagybajomi Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításával kapcsolatos okiratokat aláírja és azokat  a Somogy Megyei Cégbíróságra meghatalmazott ügyvéd által  benyújtsa.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző 

78/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Előterjesztés Nagybajom Város Önkormányzatának „a helyben biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról” szóló rendeletéről.
Előterjesztés a nyugdíjasok egyszeri rendkívüli támogatásáról.
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

2./ Előterjesztés „Bölcsőde építés Nagybajomban” tárgyú közbeszerzési eljárásban eljárást lezáró döntés meghozataláról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

3./ Előterjesztés illegális hulladék lerakók felszámolására kiírt pályázat benyújtásáról
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester
4./ Előterjesztés környezetvédelmi alapból történő kifizetés jóváhagyására
Írásbeli előterjesztés
Előadó: Pirka Mátyás polgármester

5./ Egyebek

Nagybajom Város Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy a  Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálatával a Szita és Társai Könyvvizsgáló, Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságot ( 7400 Kaposvár, Kereszt utca 1. 4. em. 1. ) bízza meg  2020. augusztus 31. napjától  2025. augusztus 30. napjáig  A könyvvizsgálatért személyében is felelős személy adatai : Szita László ( an: Varga Amália) 7400 Kaposvár, Kereszt utca 1. 4. emelet 1. 

A képviselő-testület  felhatalmazza a polgármestert, hogy a Nagybajomi Vendégváró Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratának módosításával kapcsolatos okiratokat aláírja és azokat  a Somogy Megyei Cégbíróságra meghatalmazott ügyvéd által  benyújtsa.

Határidő: 2020. október 31.

Felelős:  Pirka Mátyás polgármester

dr. Hornung Judit jegyző 


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

 • 12./2020.(X.29.) számú rendelet a helyben biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

79/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1./ Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az idősek világnapja alkalmából 5.000,-Ft. támogatásban részesíti a nyugellátásban és rehabilitációs ellátásban részesülő nagybajomi lakcímmel rendelkező állandó lakosokat. A fenti feltételeknek megfelelő személyek listáját a Nyugdíjfolyósító Igazgatóságtól az önkormányzat hivatala megkéri. 

2./ A kifizetésről a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Gazdasági Szervezete gondoskodik.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

80/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

A „Bölcsőde építés Nagybajomban” tárgyú közbeszerzési eljárásban Nagybajom Város Önkormányzati Képviselő-testülete az alábbi eljárást lezáró döntést hozza a Bíráló Bizottság javaslata alapján

A „Bölcsőde építés Nagybajomban” tárgyú közbeszerzési eljárásban Nagybajom Város Önkormányzati Képviselő-testülete

 • a GÁÉV-2008 Kft. (7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.) ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.
 • tekintettel arra, hogy a GÁÉV-2008 Kft. (7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.) nyújtotta be a legjobb ár – érték arányú, érvényes és alkalmas ajánlatot, és mivel a GÁÉV-2008 Kft. (7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.) ajánlattevő ajánlata és az általa megajánlott ellenszolgáltatás összege Nagybajom Város Önkormányzata számára is megfelelő, a közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja,
 • a közbeszerzési eljárás nyerteseként a GÁÉV-2008 Kft. (7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.) ajánlattevőt hirdeti ki, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szerződést az ajánlattételi felhívásban, annak mellékleteiben foglaltaknak megfelelően a GÁÉV-2008 Kft. (7463 Magyaratád, Pázmány Péter tér 4.) ajánlattevővel kösse meg.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2020. november 15. 

81/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

1. Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot!” projekt 2020. évben megvalósítandó I. üteméről szóló 1598/2020. (IX. 21.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 6. pontjában foglaltak alapján a Belügymiminisztérium pályázati felhívásban közzétett feltételekkel a pályázat benyújtásával egyetért.

2. A pályázat pozitív elbírálását követően, felhatalmazza polgármestert a támogatási szerződés valamint a pályázat megvalósításához szükséges dokumentumok, okiratok aláírására.

Határidő: a pályázat benyújtására 2020. november 05.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

82/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a város közterületin összegyűlt hulladék elszállításával kapcsolatos költségeket az  önkormányzat Nagybajom Város Önkormányzatának  11743143-15397672-10130005. számú „közlekedési és környezeti díj” számlájáról teljesítse a   környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény  21B.§ ( 3) bek-e alapján.   

Felelős: Pirka Mátyás polgármester  

Határidő: értelem szerűen

83/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő-testülete a „Magyarország Belügyminiszterének Támogatási felhívása a Kedvezményezett Települések Gazdaságélénkítő Programjában való részvételről” címmel rendezvényszervezési tevékenység fejlesztése és az iskola konyha felújítása tárgyában elnyert pályázat alapján a projekt sikeres megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá a polgármestert valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges dokumentum aláírására a pályázati költségvetés mértékéig és figyelembe vételével. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester


Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

84/2020.(X.29.) számú Képviselő-testületi határozat

Nagybajom Város Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a Belügyminisztérium gazdaságélénkítő programja keretében a „Nagybajomi kamerarendszer kiépítése „  tárgyában elnyert pályázat alapján a projekt sikere megvalósítása érdekében felhatalmazza a polgármestert a projekt megvalósításához szükséges beszerzési eljárások teljes körű lebonyolítására, a beérkezett ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevővel történő szerződés megkötésére. Felhatalmazza továbbá a polgármestert valamennyi, a projekt megvalósításához szükséges dokumentum aláírására a pályázati költségvetés mértékéig. 

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Polgármesteri döntések

1. /2020. ( III.15.) számú polgármesteri határozat

A rendkívüli  vészhelyzetre tekintettel  2020. március 16-tól határozatlan időre a Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsődében rendkívüli szünetet rendelek el. Az óvodai és bölcsődei ügyeleti  rendszerben való ellátását   valamint az étkeztetés megszervezését elrendelem. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, Törő Krisztina intézményvezető

Határidő: 2020. március 16. 

2./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Az önkormányzati fenntartású Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde 2020. évi beiratkozását 2020. április 27.-2020. április 30-ig terjedő időszakban tartja.  Utasítom az intézményvezetőt arra, hogy a beiratkozás során a személyes kapcsolatot mellőzze. A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványt a nagybajom.hu honlapon és egyéb elektronikus úton tegye közzé, akinek nincs lehetősége nyomtatni,   azok részére postaládába való kézbesítéssel juttassa el a nyomtatványokat. A nyomtatványon és a hirdetményben adjon meg egy telefonszámot, amelyen a beiratkozáshoz  szükséges valamennyi  tájékoztatást megadja az intézmény. 

 Felelős: Pirka Mátyás polgármester, Törő Krisztina intézményvezető

Határidő: 2020. április 30.  

3./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzatának 2020. évi   közbeszerzési  tervét  a képviselő-testületi tagoknak kiküldött és egyeztetett tartalommal változtatás nélkül  elfogadom. Az elfogadott  közbeszerzési terv jelen határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2020. március 30.  

4./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár 2019. évi szakmai beszámolóját a képviselő-testületi tagoknak kiküldött és egyeztetett tartalommal változtatás nélkül elfogadom. Az elfogadott szakmai beszámoló  jelen határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, Rázsits Vera intézményvezető 

Határidő: 2020. március 30.

5./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár Gyergyai Albert Könyvtárának  2020. évi munkatervét  a képviselő-testületi tagoknak kiküldött és egyeztetett tartalommal változtatás nélkül elfogadom. Az elfogadott munkaterv   jelen határozat mellékletét képezi. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, Rázsits Vera intézményvezető

Határidő: 2020. március 30. 

6./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzata a Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése című TOP-1.4.1-19. számú pályázat keretében a Nagybajom, Fő utca 46. szám alatti ingatlanon megvalósítandó bölcsőde beruházás eredményes lebonyolításához közbeszerzési szakértőt bíz meg, amelynek költségei a  pályázatban elnyert összeg erejéig beszámíthatók. A közbeszerzési szakértői feladatok ellátására  3  cégtől kér árajánlatot, amelyek a következők:

Bakó Ügyvédi Iroda

dr. Bakó Zoltán irodavezető ügyvéd 

Székhely: 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12.

Postacím: 7090 Tamási, Pf. 48.

Email: bakougyvediiroda@gmail.com

 Nyiri Ügyvédi Iroda

dr. Nyiri Csaba irodavezető ügyvéd

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 13., IV/1.

Email: nyiri@nyirilaw.hu

Justitia Tanácsadó Kft.

dr. Palotai Péter ügyvezető

Székhely: 1138 Budapest, Marina sétány 1. Ü13/B.

Email: palotai.peter@justitia.hu

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző

Határidő: 2020. április 15. 

7./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzata a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című TOP-1.4.1-19. számú pályázat keretében a Nagybajom, Fő utca 46. szám alatti ingatlanon megvalósítandó bölcsőde beruházás eredményes lebonyolításához műszaki ellenőrt bíz meg, amelynek költségei a  pályázatban elnyert összeg erejéig beszámíthatók. A műszaki szakértői ( ellenőri)  feladatok ellátására  3  cégtől kér árajánlatot, amelyek a következők:

 • Stílus Kft. 8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 2., képviselő: Krémer József ügyvezető,  e-mail: stilus@nagykanizsa.hu
 • Trompus Kft. 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. 4. em. 12. ajtó., képviselő: Francz Ottó ügyvezető, e-mail: francz.otto@gmail.com
 • BELIRAND Kft. 7400 Kaposvár, Gr. Apponyi A utca 1/B., képviselő: Gáts András ügyvezető, e-mail: gatsmernok@gmail.com

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző

Határidő: 2020. április 15. 

8./2020. ( III.23.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere úgy határoz, hogy az  SzMSz 6. számú függelékét az alábbi kormányzati funkcióval egészíti ki.

Felhívja a jegyzőt az SzMSz és függeléke Magyar Államkincstár felé történő benyújtására.

074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás.
Felelős: Pirka Mátyás  polgármester,  dr. Hornung Judit jegyző

Határidő:  értelem szerint

9./2020.(III.23. )számú polgármesteri határozat

Alapító rögzíti, hogy Németh Magdolna kuratóriumi elnök, Sipos Lajos, Pap Lászlóné, és Nagy Erika kuratóriumi tagok a kuratóriumi tagsági tisztségükről lemondtak, már nem kívánnak a kuratórium tagjai lenni, mely lemondást az alapító tudomásul vesz. Alapító kéri a kuratóriumi tagoknak a törvényszéki nyilvántartásból való törlését.

10./2020.(III.23.) számú polgármesteri határozat

Az alapító rögzíti, hogy az eddigi négy  kuratóriumi tag a tisztségéről lemondott. 

Alapító a kuratóriumi tagi tisztségre az alábbi személyeket jelölte  ki határozatlan időre: 

Dr. Szula Ágnes   (született: Kaposvár, 1972.07.19., anyja neve: Nagy Zsuzsanna) 7561 Nagybajom, Fő u. 79.,  Albertus Anita (született: Kaposvár, 1979.03.02., anyja neve: Molnár Mária )7561 Nagybajom, Mester u. 7.

Bakonyi Éva  Kaposvár, 1982.09.14., anyja neve: Kovács Éva, lakcím: 7561 Nagybajom, Zrínyi u. 22. szám) 7561 Nagybajom, Zrínyi u. 22. és Szél  Petronella  ( született: Kaposvár, 1982. április 21. an: Bek Rózsa ) 7561 Nagybajom, Fő utca 126. szám alatti lakosok

Az alapító  dr Szula Ágnest  jelöli ki kuratóriumi elnöknek, míg Albertus Anitát jelöli ki kuratóriumi titkárnak. 

Az alapszabály szerint a kuratórium tagja lehet az a büntetlen előéletű, nagykorú, magyar állampolgár, aki a kuratóriumi céljaival egyetért, valamint a tagságra vonatkozó írásbeli kérelmet nyújt be a kuratórium elnökének és akinek jelentkezését a kuratórium – egyszerű szótöbbséggel hozandó határozatával – elfogadja. 

Az alapító rögzíti, hogy a felkért személyekkel előzetesen tárgyalt már, és ők akként nyilatkoztak, hogy a tisztséget elfogadják és velük szemben nem áll fenn olyan kizáró ok, mely a tisztség elvállalását akadályozná. A kuratórium másik két tagja is elfogadja a kuratóriumi tagokat. 

Mindezekre tekintettel az alapító kijelöli kuratóriumi tagoknak és tisztségviselőknek : 

Dr  Szula Ágnes kuratóriumi elnök Albertus Anita  a  kuratórium titkára és Bakonyi Éva valamint Szél Petronella   kuratóriumi  tag. Az alapító megállapítja, hogy Spacér  Beáta kuratóriumi tagsága nem szűnt meg.

11./2020.(III.23.) számú polgármesteri határozat

Alapító rögzíti, hogy az alapító okiratnak a kuratóriumi tagok megváltozására, az alapító okirat  legutolsó módosítása óta bekövetkezett jogszabályi változásokra tekintettel a közalapítvány alapító okiratát hozzáigazítja a megváltozott jogszabályi rendelkezésekhez és egyidejűleg elfogadja a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot.

12/2020.(III.23.) sz. Polgármesteri határozat

Kovács Lajosné, 7561 Nagybajom Mező utca 101. szám alatti lakos részére 15.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester.
Udvaros Hajnalka, 7561 Nagybajom Kossuth L. utca 72/A.. szám alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester.
Orsós Ferencné, 7561 Nagybajom Homok puszta 19. szám alatti lakos részére 5490,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Kovács Eszter, 7561 Nagybajom Visitag puszta 5. szám alatti lakos részére 30.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Kalányos Mária, 7561 Nagybajom Dózsa utca 18. szám alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Orsós Magdolna, 7561 Nagybajom Dózsa utca 31. szám alatti lakos részére 15.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Horváth Tamás, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 65. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Orsós Anna Mária, 7561 Nagybajom Rózsa utca 13. szám alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Hollós Dániel, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 73. szám alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Horváth Józsefné, 7561 Nagybajom Fő utca 100.. szám alatti lakos részére 15.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

13/2020.(III.23.) sz. Polgármesteri határozat

Vilcsek Katalin, 7561 Nagybajom Rózsa utca 54. szám alatti lakos nehéz anyagi helyzete miatt az önkormányzat telephelyén lévő tűzifából részesül 1m3 amelyet átvételi elismervény ellenében átvehet.   A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

14/2020.(III.23.) sz. Polgármesteri határozat

Takács Tamás, 7561 Nagybajom, Mező u. 103. szám alatti lakos hat havi gyógyszertámogatásban részesül, havi 10.000 Ft összegben.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

15/2020.(III.30.) sz. Polgármesteri határozat

Sárközi Katalin, 7561 Nagybajom Mező utca 57. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester .
Orsós Jánosné, 7561 Nagybajom Mező utca.112. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester.
Andor Anett, 7561 Nagybajom Petőfi 34. szám alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Horváth Erzsébet, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 40. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester
Babai Károlyné, 7561 Nagybajom Sugár utca 18/A. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

16/2020.(III.30.) sz. Polgármesteri határozat

Harangozó Tímea, 7561 Nagybajom Mező utca 57. szám alatti lakos
Orsós Krisztián, 7561 Nagybajom Homok puszta 24. szám alatti lakos
Orsós Csaba, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 41. szám alatti lakos
Orsós Imre, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 105. szám alatti lakos
Orsós Ferencné, 7561 Nagybajom Homok puszta 24. szám alatti lakos
Orsós Józsefné, 7561 Nagybajom Homok puszta utca 17. szám alatti lakos
Orsós Zoltán, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 75. szám alatti lakos
Orsós Katalin, 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 8. szám alatti lakos
Horváth Károlyné, 7561 Nagybajom Templom utca 42. szám alatti lakos

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

 

17/2020.(III.30.) sz. Polgármesteri határozat

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

18/2020.(III.30.) sz. Polgármesteri határozat

Orsós Katalin, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 41. szám alatti lakos részére 4994,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Teréz, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 89. szám alatti lakos részére 4994,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Horváth Ilona, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 41. szám alatti lakos részére 4994,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Bogdán Viktória, 7561 Nagybajom Mező utca 33. szám alatti lakos részére 4994,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Jánosné, 7561 Nagybajom Petőfi utca 19/A. szám alatti lakos részére 4994,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Űrmös Lajos, 7561 Nagybajom Rózsa utca 25. szám alatti lakos részére 15000,- Ft értékben 1 m 3 tüzelőanyagot állapít meg a Polgármester. Hollós Dániel, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 73. szám alatti lakos részére 15000,- Ft értékben 1 m 3 tüzelőanyagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Józsefné 7561 Nagybajom Mező utca 79.szám alatti lakos részére 15000,- Ft értékben 1 m 3 tüzelőanyagot állapít meg a Polgármester.

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

19/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Bogdán Tamás 7561 Nagybajom Sugár utca 14 alatti lakos részére 20.000,- Ft rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester.

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

20/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Orsós Rozália 7561 Nagybajom Mező utca 116. szám alatti lakos
Orsós Antal 7561 Nagybajom Homok puszta 18. szám alatti lakos
Hollós Istvánné 7561 Nagybajom Kunmajor utca 68. szám alatti lakos
Orsós Józsefné 7561 Nagybajom Templom utca 26. szám alatti lakos
Orsós Ibolya 7561 Nagybajom Sugár utca 2. szám alatti lakos
Orsós Ferenc 7561 Nagybajom Homok puszta 24. szám alatti lakos
Dávid Doren 7561 Nagybajom Templom utca 37. szám alatti lakos
Ottó József 7561 Nagybajom Petőfi utca 42. szám alatti lakos
Ferenczi Zoltán 7561 Nagybajom Kunmajor utca 12. szám alatti lakos

21/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Orsós Csaba, 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 24. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós István 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 16. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Csonka Lívia 7561 Nagybajom Mező utca 114. szám alatti lakos részére 15000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Horváth Ferencné 7561 Nagybajom Mező utca 19. szám alatti lakos részére 10000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Horváth Erzsébet 7561 Nagybajom Kunmajor utca 41. szám alatti lakos részére 15000,- Ft értékben 1 m 3 tüzelőanyagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Zsolt 7561 Nagybajom Mező utca 32. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Kalányos Lászlóné 7561 Nagybajom Dózsa Gy. utca 20. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Bognár Zoltán Györgyné 7561 Nagybajom Templom utca 42. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Németh Csaba 7561 Nagybajom Rózsa utca 61. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Zsuzsanna 7561 Nagybajom Rózsa utca 79. szám alatti lakos részére 10000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Mártonné 7561 Nagybajom Mező utca 34. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Horváth Viktória 7561 Nagybajom Május 1. utca 7. szám alatti lakos részére 10000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

22/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Orsós Rozália, 7561 Nagybajom Mező utca 104. szám alatti lakos.

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

23/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Ferenczi Zoltán, 7561 Nagybajom, Kunmajor u. 12. szám alatti lakos hat havi gyógyszertámogatásban kérelmét elutasítja mivel a kérelmező nem jogosult.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

24/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Barcza József, 7561 Nagybajom, Mező u. 24. szám alatti lakos 150.000 Ft temetési költségét 12 havi törlesztésben állapítja meg


Part Lászlóné 7561 Nagybajom, Zrínyi u. 25. szám alatti lakos 150.000 Ft temetési költségét 12 havi törlesztésben állapítja meg.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

25/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Barcza József, 7561 Nagybajom, Mező u. 24. szám alatti lakos 15.000 Ft állapít meg.


Part Lászlóné 7561 Nagybajom, Zrínyi u. 25. szám alatti lakos 15.000 Ft  állapít meg.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

26/2020.(IV.14.) sz. Polgármesteri határozat

Illés József 7561 Nagybajom Rózsa utca 28. szám alatti lakos. 

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

27/2020.(IV.14.) sz. Polgármesteri határozat

Bognár Lászlóné, 7561 Nagybajom Mező utca 11. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Krisztián 7561 Nagybajom Homok puszta 24. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Varga Lajosné 7561 Nagybajom Templom utca 24. szám alatti lakos részére 5000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Orsós Imréné 7561 Nagybajom Kunmajor utca 75.szám alatti lakos részére 12462,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
Kovács Zoltán 7561 Nagybajom Kunmajor utca 35. szám alatti lakos részére 5676,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester. A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

28/2020.(IV.14.) sz. Polgármesteri határozat

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

29/2020.(IV.06.) sz. Polgármesteri határozat

Horváth István Ferenc 7561 Nagybajom Templom utca 33. szám alatti lakos hat havi gyógyszertámogatásban kérelmét helyt ad és részére havonta 6000 ft gyógyszertámogatást állapít meg.

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

30/2020.(IV.20.) sz. Polgármesteri határozat

Orsós Anna Mária 7561 Nagybajom Rózsa utca 13. szám alatti lakos.
Simon Nándor Györgyné 7561 Nagybajom Rózsa utca 7. szám alatti lakos.
Horváth Miklósné 7561 Nagybajom Sugár utca 18. szám alatti lakos. A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

31/2020.(IV.20.) sz. Polgármesteri határozat

Varga Zsoltné 7561 Nagybajom Sugár utca 41. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.


Miklai Tiborné 7561 Nagybajom Rózsa utca 17. szám alatti lakos részére 10.000,- Ft értékű élelmiszer csomagot állapít meg a Polgármester.
A Polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

32/2020.(IV.22.) sz. Polgármesteri határozat

Bácsai Györgyi 7561 Nagybajom Sugár utca 26. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Bajer Zoltán 7561 Nagybajom Kunmajor utca 89. szám alatti lakos részére 25 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Bara Sándorné 7561 Nagybajom Mező utca 88. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Barcza József 7561 Nagybajom Mező utca 24. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Barcza Zsanett 7561 Nagybajom Mező utca 36. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Bogdán Istvánné 7561 Nagybajom Sugár utca 14. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Busa Istvánné 7561 Nagybajom Kunmajor utca 26. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Csonka Éva 7561 Nagybajom Kunmajor utca 55. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Horváth Gyuláné 7561 Nagybajom Mező utca 96. szám alatti részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Horváth Gyuláné 7561 Nagybajom Mező utca 81. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Horváth Ilona 7561 Nagybajom Kunmajor utca 41. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Kalányos Jánosné 7561 Nagybajom Dózsa utca 38. szám alatti lakos részére 10 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Kalányos Mária 7561 Nagybajom Dózsa utca 18. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Kostyál Lajosné 7561 Nagybajom Rózsa utca 32. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Kovács Ferenc Tibor 7561 Nagybajom Templom utca 49. szám alatti részére 10 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Markó Renáta 7561 Nagybajom Kunmajor utca 105. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Orsós Gyöngyi 7561 Nagybajom Mező utca 132. szám alatti lakos részére 25 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Orsós Katalin 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 8. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Orsós Rozália 7561 Nagybajom Mező utca 116. szám alatti részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Sági Jánosné 7561 Nagybajom Kunmajor utca 42. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Udvaros Hajnalka 7561 Nagybajom Kossuth utca 72/A. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Viola Józsefné 7561 Nagybajom Felszabadulás utca 10. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Orsós Imre 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 6. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.
Sánta Zoltán 7561 Nagybajom Kunmajor utca 33. szám alatti lakos részére 20 kg vető burgonya kiosztását állapít meg a Polgármester.

A  Polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

33/2020 (IV.27) számú polgármesteri határozat a Nagybajom 980 helyrajzi számú ingatlan házszámának megállapításáról

A Nagybajom 980 helyrajzszámú ingatlan házszámát az alábbiak szerint határozom meg:

 

Nagybajom Ady Endre utca 3.
EOV X koordináta 118973, Y koordináta 532129
INY azonosító: 11401000000169648000000197201
 

Felhívom az ingatlantulajdonos figyelmét, hogy a házszámot jelző táblát – amennyiben az ingatlanon épület található – az épület utcafronti homlokzatán, épület hiányában az ingatlan utcafronti kerítésén, kerítés és épület hiányában a telek közterületi/utcafronti/ határvonalán az időjárási hatásoknak ellenálló formában, jól látható helyen és olvasható módon kell elhelyezni.


Jelen határozat egy jogerős példányával a 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§ (1) bekezdése, alapján intézkedem az újonnan képzett cím ingatlan nyilvántartáson történi átvezetésről.
E határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Pécsi Törvényszékhez címzett, de a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtandó keresettel lehet élni.

INDOKLÁS

Zarka Zsuzsanna 7523 Kaposfő, Ságvári u. 29. szám alatti lakos házszám megállapítása iránti kérelmet nyújtott be.


A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítást nyert, hogy címképzési eljárás lefolytatása szükséges.


A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése kimondja, hogy „a Magyarország területén található ingatlannak e rendeletben rögzített eljárási rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.


A házszám és a címadatok megállapításáról Nagybajom Város Önkormányzatának a közterületük elnevezéséről, valamint a házszámozás szabályairól szóló 13/2014. (XI.28.) számú rendelete rendelkezik.


A kialakult házszámozás sorrendje, valamint az ingatlan megközelítésének figyelembe vételével a hivatkozott önkormányzati rendelet 9-12 §-a alapján az ingatlan címe a rendelkező rész szerint került meghatározásra.


A házszám elhelyezéséről való tájékoztatás a hivatkozott önkormányzati rendelet 15.§-a alapján történik.


A 345/2014. (XII.23.) Korm. rendelet 4.§(1) bekezdése alapján a jogerős határozat alapján intézkedem az újonnan képzett cím ingatlan nyilvántartáson történő átvezetéséről.


Az eljáró szerv hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban Katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a Nagybajom Város Önkormányzatának 13/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelete állapítja meg.
Nagybajom, 2020. április 27.

34. /2020. ( IV.28.) számú polgármesteri határozat

A  Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde  2020/2021. nevelési évére vonatkozóan az intézmény hat óvodai csoportjában a maximális csoportlétszámot a megengedett 20 %-al a fenntartó a törvényi lehetőségnek megfelelően megemeli.  

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, Törő Krisztina intézményvezető

Határidő: értelem szerűen  

35./2020. ( IV.28.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzata a Bölcsödei férőhelyek kialakítása, bővítése című TOP-1.4.1-19. számú pályázat keretében a Nagybajom, Fő utca 46. szám alatti ingatlanon megvalósítandó bölcsőde beruházás eredményes lebonyolításához a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó feladatok ellátására a Bakó Ügyvédi Irodával ( képviseli: dr. Bakó Zoltán irodavezető ügyvéd )  székhelye: 7090 Tamási, Petőfi S. u. 12. köt megbízási szerződést, mivel a lebonyolított beszerzési eljárásban a Bakó Ügyvédi Iroda adta a legkedvezőbb árajánlatot a feladat elvégzésére. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző 

Határidő: 2020. május 10.

36./2020. ( IV.28.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzata a Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése című TOP-1.4.1-19. számú pályázat keretében a Nagybajom, Fő utca 46. szám alatti ingatlanon megvalósítandó bölcsőde beruházás eredményes lebonyolításához a felelős  műszaki ellenőri tevékenység ellátására  Trompus Korlátolt Felelősségű Társasággal ( képviselő: Francz Ottó ügyvezető),  székhelye : 7400 Kaposvár, Nemzetőr sor 5. 4. em. 12.köt megbízási szerződést, mivel   a lebonyolított beszerzési eljárásban a Trompus Kft  adta a legkedvezőbb árajánlatot a feladat elvégzésére. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester, dr Hornung Judit jegyző

Határidő: 2020. május 10.

37/2020.(IV.28.) sz. Polgármesteri határozat

Dalovits Ágota, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 69/A. szám alatti lakos részére 4995,- Ft értékű  rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Szabó János, 7561 Nagybajom Fő. utca 104. szám alatti lakos részére 4995,- Ft értékű  rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Széll Zsolt, 7561 Nagybajom Jákói utca 1. szám alatti lakos részére 4995,- Ft értékű  rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Orsós Ferenc, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 103. szám alatti lakos részére 4995,- Ft értékű  rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Tóth László Jánosné, 7561 Nagybajom Fő utca 31. szám alatti lakos részére 4995,- Ft értékű  rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

38/2020.(IV.28.) sz. Polgármesteri határozat

Bajer Zoltán, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 89. szám alatti lakos.
Orsós István, 7561 Nagybajom Gábor Áron utca 16. szám alatti lakos.
Orsós Jánosné, 7561 Nagybajom Mező utca 112 szám alatti lakos.

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

39/2020.(V.04.) sz. Polgármesteri határozat

Nagy Katalin, 7561 Nagybajom Mező utca 112. szám alatti lakos részére 5022,- Ft értékű rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Orsós Róbert, 7561 Nagybajom Gábor Áron. utca 24. szám alatti lakos részére 5022,- Ft értékű rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Orsós Jánosné, 7561 Nagybajom Kunmajor utca 97. szám alatti lakos részére 5022,- Ft értékű rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Petekné Fridrich Éva, 7561 Nagybajom Felszabadulás utca 2. szám alatti lakos részére 5022,- Ft értékű rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.
Hosszu Piroska, 7561 Nagybajom Vásártér utca 44. szám alatti lakos részére 5022,- Ft értékű rendkívüli települési támogatást állapít meg a Polgármester, amely tartós élelmiszerekből összeállított élelmiszer csomag formájában kerül a kérelmező részére átadásra.

A polgármester  kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

40/2020.(V.04.) sz. Polgármesteri határozat

Horváth Károlyné, 7561 Nagybajom Templom utca 42. szám alatti lakos.

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

41/2020.(V.04.) sz. Bizottsági határozat

Fehér Zoltánné, 7561 Nagybajom, Rózsa u. 50. szám alatti lakos hat havi gyógyszertámogatásban részesül, havi 6000 Ft összegben.
Horváth Mária Anna, 7561 Nagybajom, Rózsa u. 72. szám alatti lakos hat havi gyógyszertámogatásban részesül, havi 7000 Ft összegben. A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Dr. Hornung Judit jegyző

42/2020.(V.04.) sz. Polgármesteri határozat

Pincze Boglárka, 7561 Nagybajom, Hársfa u. 7. szám alatti lakos részére 15.000 Ft temetési célú pénzbeli támogatást állapít meg.

A polgármester kéri a jegyzőt, hogy az érintetteket az ügyintézési határidőn belül értesítse.
Határidő: értelem szerint

43/2020.(V.5.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete nevében eljáró polgármester Nagybajom Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját és Fenntarthatósági Tervét felülvizsgálta és elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester.
Határidő: értelem szerűen.

44. /2020. ( V.18.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzata által kitermelt ………………. m3 éger……………………m3 nyár………………..m3 akác tűzifa értékesítésre  kerül nagybajomi lakosok részére az alábbi  vételáron:

éger :…………………….

akác:……………………..

nyár :………………………….Ft / erdei m3.

Egy háztartás részére maximum 5 m3 tűzifa értékesíthető, a tűzifa ellenértékét Nagybajom Város Önkormányzatának pénztárába kell befizetni. Az igénylő a befizetésről bizonylatot kap, ezek után előre egyeztetett időpontban kerül részére a tűzifa nagybajomi lakcímére kiszállításra és átvételi elismervény fejében annak átvételére.

A tűzifa vásárlására  a készlet erejéig van lehetőség, az ezen felüli igények elutasításra kerülnek.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester
Határidő: értelem szerűen

Polgármesteri határozatok november-december

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény ( a továbbiakban Katasztrófavédelmi törvény ) 46. § (4) bekezdése valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/ 2020.(XI. 03.) Korm. rendelet alapján a képviselő-testületi tagokkal történt egyeztetést követően :

Nagybajom Város Önkormányzatának Polgármestere az alábbi rendeletet alkotta:

Nagybajom Város Önkormányzat Polgármesterének 13. /2020. (XI.25.) számú rendelete a gyermekétkeztetési és egyéb étkezési térítési díjakról

62 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Polgármestere a Kaposvári Rendőrkapitányság Nagybajomi Rendőrőrs Nagybajom város közbiztonsági helyzetéről szóló 2019. évi beszámolóját  az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. A polgármester megköszöni a rendőrőrs kiemelkedő munkáját és együttműködését a közös feladatok elvégzésében. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.  

63 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Polgármestere a beérkezett ajánlatok alapján Nagybajom Város közvilágításának energia szolgáltatására 2021. évben  az E.ON Energiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társasággal köti meg a szolgáltatási szerződést, mivel az E.ON Kft adta a legalacsonyabb összegű árajánlatot.  A polgármester a jelenlegi szolgáltatóval a szerződést  2020. november 30-ig felmondja és az új szolgáltatóval 2021. január 1 . és 2021. december 31.-ig tartó időszakra a villamos energia szolgáltatására szerződést köt.  

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.   

64 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Polgármestere az önkormányzat  2021.. évi belső ellenőrzési tervét megismerte és a melléklet szerint elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: értelemszerűen, folyamatos    

65 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

– Opel Vivaro 9 személyes kisbusz (használt) bruttó 5 289 000 forint
– Idősek nappali gondozására szolgáló helyiség felújításra és bebútorozására az előzetes költségkalkuláció szerint bruttó 2.519.750 forint kerül felhasználására, ebben az összegben az alábbi tételek kerülnek beszerzésre:
• Vezeték nélküli telefonok
• Xerox multifunkcionális gép
• Viaszos terítő
• Kanapé
• Fém polcok
• Dohányzó asztalok
• Fotelek
• Függönyök és tartozékai
• Falfesték, glett anyag, ecsetek, takaró fólia
• Étkészletek
• Evőeszközkészletek
• Tálcák
• Bútorok készítése, és a meglévő bútorok helyreállítása, javítása
• Laptop
• Ózongenerátor
• Szőnyegtisztítás
• Egy teljes helyiség szőnyeg burkolat vásárlása
• Tv (Klub helyiség)
• Ételmintás hűtő
• Projektor
• Lenovo laptop
• Ételhordó tálca
• A megvásárolt 9 személyes kisbusz autómatricázása
– Solis 26 új kistraktor bruttó 3.651.250 forintért
– 5 db köztéri pad vásárlása és egy darab kültéri szelektív hulladékgyűjtő az Alapszolgáltatási Központ részére összesen bruttó 609.060 forintért.
A tárgyi eszközöket Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ vásárolja meg Nagybajom Város Önkormányzat költségvetéséből ( szociális keretéből ) . Az eszközök elsődleges használója Nagybajom Város Önkormányzata, működési költségek viselője Nagybajom Város Önkormányzata. Esetlegesen a társulást alkotó más település igénybevétele esetén- megállapodással-költségtérítéssel lehetséges az eszközök használata. Az Alapszolgáltatási Társulás esetleges megszűnésekor vagy kiváláskor, szétválásakor Nagybajom Város Önkormányzata teljes mértékben tulajdoni igényt tart az eszközökre ezek a vagyontárgyak Nagybajom Város Önkormányzatát illetik, térítésmentesen Nagybajom Város Önkormányzatának tulajdonába kerülnek. Erről a társulás elnökének – jelenleg Nagybajom Város Polgármestere – külön döntést kell hozni.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.     

66 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Polgármestere  a 163/2018. (XII.18.) számú határozatával elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Programját az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően áttekintette, és Nagybajom Város Helyi Esélyegyenlőségi Programját, valamint Fenntarthatósági Tervét módosítás nélkül elfogadja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.

67 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Polgármestere úgy dönt, hogy a  Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde részére a rendelkezésre álló óvodai működtetési kiadásainak terhére megtörténik az épület nyílászáróinak cseréje. A beküldött árajánlatok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tevő NAFA  Korlátolt Felelősségű Társasággal aki, bruttó 14. 832 800 Ft.  azaz tizennégymillió-nyolcszázharminckettőezer-nyolcszáz forint összegű vállalkozási díj fejében vállalja el a helyszíni felmérés alapján a nyílászárók  cseréjét, vállalkozási  szerződést köt. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.

68 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere   

 • 100.000.- azaz Egyszázezer forint támogatásban részesíti a Medicopter Alapítványt székhelye: Budapest, Szilágyi u. 3.
 • valamint  100.000 Ft-tal támogatja a  gyergyószárhegyi Ferencz Béla P. Ervin atya szobrának felállítását Nagybajom Város testvértelepülésében Gyergyószárhegyen. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester 

Határidő: 2020. november 30.

69 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

2020. november 15. és 2020. április 30. közötti időszakra Nagybajom Város Önkormányzata  hó eltakarításra a Nagybajomi Agrárgazdasági Zrt.-vel, köt szerződést az előterjesztés mellékletét képező tartalommal. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: azonnal

70 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

1./ Nagybajom Város Polgármestere  úgy határoz, hogy az előterjesztés részét képező pályázati felhívás szerinti nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonában lévő informatikai kábelhálózat üzemeltetésére.

2./ A pályázati felhívást honlapján és hirdető tábláján közzé teszi

Felelős: Pirka Mátyás  polgármester

Határidő: azonnal, értelem szerint

71 /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

1./ Nagybajom Város Polgármestere  a pályázat értékelésére háromtagú  bizottságot hoz létre. 

2./ A Bíráló Bizottság tagjainak kijelöli :

Orsolics Zsolt  ( informatikai)

Pozder Veronika  ( pénzügyi )

Major Zsuzsanna  ( képviselő-testületi tag) 

3./ A megválasztott bizottság köteles az értékelési szempontokat kidolgozni, a pályázat lejártát követő 8 napon belül ülést tartani, a pályázatokat elbírálni, majd azt a Képviselő-testület elé terjeszteni.

Felelős: Pirka Mátyás  polgármester

Határidő: értelem szerint

72. /2020. ( XI.25.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat Polgármestere a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§, (10) bekezdése, illetve 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet 24.§. (1a) bekezdés alapján  a köznevelési intézmények körzethatáraira vonatkozó tervezetet elfogadja, Nagybajom városra vonatkozóan nem kezdeményezi annak módosítását.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: értelem szerint

78. /2020. ( XII.10.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere 

Szociális étkeztetés biztosításához a Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ  2021. január 1-től az étkeztetést a Nagybajomi Vendégváró Kft-től  685.-Ft / adag ( ebéd )  bruttó áron vásárolja.

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos,  2021. január  1.

79. /2020. ( XII.10.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere 

A Nagybajomi Tűzoltó Egyesület részére az önkéntes beavatkozáshoz szükséges eszközök hitelesítés, gépjármű fecskendő javítási költségére 200.000 .- Kettőszázezer forint  támogatást nyújt Nagybajom Város Önkormányzatának civil szervezetek támogatására szolgáló keretéből. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos, 2020. december 15.

80. /2020. ( XII.10.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere  

az Önkormányzat saját halottjának nyilvánítja néhai Deák – Varga József (született: Dabrony 1928. 03.19. an: Moizes Laura) volt  Nagybajom, Fő utca 4. szám alatti lakost, a Nagybajomi Sárközy István Múzeum  kialakításában és fenntartásában tett kiemelkedő munkásságára tekintettel.  Az önkormányzat saját halottjának nyilvánított személy temetésének költségét, amely 222.643 Ft, azaz Kettőszázhuszonkettőezer-hatszáznegyvenhárom forint, ezen határozat alapján Nagybajom Város Önkormányzata  viseli. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: folyamatos,   2020. december 11. 

89. /2020. ( XII.21.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere 

A Nagybajomért Közalapítvány 7561 Nagybajom, Fő utca 40. 2019. évi beszámolóját és annak közhasznúsági jelentését  elfogadja.

90. /2020. ( XII.21.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere 

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere  a Nagybajomi Atlétikai Club 2019. évben kapott támogatás elszámolásával kapcsolatos beszámolót elfogadja. 

91. /2020. ( XII.21.) számú polgármesteri határozat

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere 

Nagybajom Város Önkormányzat polgármestere a Nagybajom Város Önkormányzat tulajdonát képező kábeltelevíziós és internet hálózat üzemeltetésére a Vidanet Kábeltelevíziós Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal ( székhelye: Győr, Orgona utca 10.) köt 5 éves, határozott idejű üzemeltetési szerződést. 

Felelős: Pirka Mátyás polgármester

Határidő: 2021. január 10. 

Tartalomjegyzék