Karrier, állás

Intézményvezető

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020 (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-6§ rendelkezései alapján pályázatot hirdet az irányítói jogkörébe tartozó Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár rövidített neve: Nagybajomi Kulturális Intézmény (7561 Nagybajom, Kossuth Lajos utca 19.) intézményvezetői beosztásának betöltésére.

A munkaviszony létesítésére, tartalmára, megszüntetésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvényben (a továbbiakban: Mt.) foglaltak az irányadók.

A betöltendő munkakör megnevezése: intézményvezető.

Az intézmény alapító okirat szerinti alaptevékenysége:

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben foglaltaknak megfelelően a könyvtári gyűjtemény folyamatos fejlesztése, feltárása, megőrzése, gondozása, és rendelkezésre bocsátása, kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzése és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása, valamint kiállításokon és más módon történő bemutatása. A nemzeti, nemzetiségi kulturális hagyományok megőrzése, méltó folytatása, a közösségi és egyéni művelődés személyi, szellemi, gazdasági feltételeinek javítása, a polgárok életminőségét javító, értékhordozó tevékenységek. 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Személyében felelős az intézmény tevékenységéért, vagyonáért, folyamatos működéséért.

Felelős az intézmény munkájára vonatkozó törvények, rendeletek, utasítások, határozatok végrehajtásáért.

Képviseli az intézményt a fenntartó Önkormányzat más intézmények, szervezetek előtt.

Gondoskodik az intézmény szabályzatainak, a dolgozók munkaköri leírásának, egyéb dokumentációinak elkészítéséről, aktualizálásáról.

Felelősséggel tartozik az intézmény költségvetési keretének betartásáért, felhasználásáért.

Munkáltatói jogokat gyakorol az intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló munkavállalók vonatkozásában. 

Rendezvényeket szervez, tart az intézményben, továbbá közreműködik, segít a városi rendezvények előkészítésében, szervezésében, lebonyolításában.

Elkészíti a jelentéseket, éves beszámolókat, munkaterveket, statisztikákat.

Felelős az intézmény nyitvatartási idejének pontos betartásáért.

Szükség esetén helyettesíti az intézmény munkatársait hivatalos távollétük ideje alatt.

Az intézményvezető foglalkoztatási jogviszonya:

Az intézményvezető a Mt. szerinti vezető állású munkavállalónak minősül, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor. 

Próbaidő:

A munkaviszony létesítése 6 hónap próbaidő kikötésével történik.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:

A munkaviszony kezdő időpontja: 2022. augusztus 1.

A munkaviszony befejező időpontja: 2027. július 31.

A javadalmazás, illetve annak megállapítása: Kérjük, pályázatában jelölje meg bérigényét!

A munkakör betöltésének feltételei:

1. A Rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a kulturális intézmény intézményvezetőjének a kulturális intézmény legalább egyik intézménytípusa kapcsán az intézményvezetőre meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.

 

AZ intézményvezető munkakör betöltéséhez a Rendelet 1. melléklet 5.,7., vagy 9. pontjában meghatározott feltételek közül legalább az egyik pont B-C-D-E. oszlopaiban meghatározott feltételeknek kell megfelelni, az alábbiak szerint:

A
B
C
D
E
intézménytípus
elvárt végzettség
elvárt idegennyelv-ismeret
elvárt szakmai és vezetői gyakorlat
elvárt tudományos tevékenység
5. Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot meg nem haladó település esetében
5. Települési könyvtár, 5500 fő lélekszámot meg nem haladó település esetében
szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és szakképzettség és szakirányú középfokú szakképzettség
végzettségének, szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett
7. Múzeum
mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség
KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret
végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik
9. Közművelődési intézmény
felsőfokú végzettség és közművelődési szakképzettség vagy nem szakirányú felsőfokú végzettség és felsőfokú szakirányú szakképesítés
végzettségének, szakképzettségének vagy szakvizsgájának és egyben az intézmény alaptevékenységének megfelelő feladatkörben legalább ötéves szakmai gyakorlatot szerzett
kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenységet végez

2. Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezés, illetve bevándorlás vagy letelepedés.

3. Munkaköre ellátásához szükséges magyar nyelvtudás.

4. Cselekvőképesség.

5. Büntetlen előélet és nem áll fenn közművelődési intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás.

6. A Rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzés (a továbbiakban: képzés) igazolt elvégzése.

Ennek hiányában a vezető állású munkavállalói munkakör betöltését követő két éven belül köteles a képzést elvégezni, és az azt igazoló okiratot be kell mutatni a munkáltatói jogkör gyakorlójának. 

7. Az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény alapján vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása. 

Az elbírálás során előnyt jelent:
  • kulturális rendezvények szervezésében való gyakorlat
  • irodai szövegszerkesztő programok és multimédiás eszközök használatában, internetes kommunikációban,
  • kiadványszerkesztésben való jártasság,
  • közművelődési intézmény működtetésében szerzett tapasztalat.
A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • a pályázó szakmai önéletrajzát,
  • részletes szakmai és vezetési programját, valamint
  • a munkakör betöltésének feltételeit igazoló dokumentumokat. 
A pályázathoz csatolni kell:

A rendelet 1. mellékletének 5.,7., vagy 9. pontja B-C-D-E oszlopaiban meghatározott feltételeket igazoló dokumentumok másolatát, melyek eredeti példányait a pályázó a szakmai bizottság ülésének kezdetét megelőzően a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjének köteles bemutatni,

a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: az Mt. 211.§-a szerinti összeférhetetlenség esetében nem áll fenn, a pályázatot az arra jogosult testületek zárt vagy nyilvános ülésen tárgyalják, a pályázati anyagban szereplő személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének részét képező foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,

a benyújtott dokumentumok hitelesek,

vezetői megbízás esetén a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz,

a 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány eredeti példányát.

A pályázati felhívás közzététele:

A pályázati felhívás közzétételére Nagybajom Város Önkormányzat honlapján kerül sor. A közzététel napjának Nagybajom Város Önkormányzat honlapján való megjelenést kell tekinteni. 


A pályázat benyújtásának határideje és módja:


Benyújtási határidő: 2022. június 15.

A pályázatot zárt borítékban, „Pályázat a Nagybajomi Kulturális Intézmény intézményvezetői beosztásának ellátására” megjelöléssel, Nagybajom Város Polgármesterének címezve, személyesen vagy postai úton a 7561 Nagybajom, Fő u. 40. címre lehet benyújtani. A postai úton továbbított pályázat akkor tekinthető határidőben benyújtottnak, amennyiben a postára adás napja nem későbbi, mint a pályázat benyújtási határideje.

Személyes leadásra Nagybajom Város Önkormányzat Titkárságán hivatali időben van lehetőség.


A pályázat elbírálásának módja, határideje:


Az érvényes pályázatot benyújtó pályázót a pályázati határidő lejártát követő harminc napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója által létrehozott,- a kulturális intézmény alapfeladatait érintően szakértelemmel rendelkező tagokból álló – szakmai bizottság hallgatja meg.

Az érvényes pályázatot benyújtó személyek a szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve, a képviselő-testület következő ülésén dönt. 

A pályázat elbírálásának határideje várhatóan: 2022. július 25.


A pályázat kiírója a pályázókat a munkáltatói jogkör gyakorlója döntéséről írásban értesíti és a nem nyertes pályázatokat a döntést követően visszajuttatja.


A pályázat kiírója fenntartja annak jogát, hogy a pályázatot visszavonja, új, módosított kiírást tegyen közzé, vagy az eljárást lefolytatva azt eredménytelenné nyilvánítsa.


A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatás Pirka Mátyás polgármestertől kérhető a 82/556-950/101-es mellék telefonszámon, vagy a polgarmester@nagybajom.hu e-mail címen.