Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Bizottságok

A Képviselő-testület meghatározott önkormányzati feladatok ellátására az alábbi állandó bizottságokat hozta létre:

 • Ügyrendi Bizottság
 • Pénzügyi Bizottság
 • Szociális Bizottság 

A bizottságok üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az ülés helyét és idejét, a jelenlévők felsorolását, a tárgyalt napirendeket, a tanácskozás lényegét és a hozott döntéseket.

Tartalomjegyzék

Ügyrendi Bizottság

(Ügyrendi-, Vagyonnyilatkozat Vizsgáló és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság)

A bizottság feladatai
 • ellátja a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvántartásával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat,
 • közreműködik az alakuló üléssel kapcsolatos teendők lebonyolításában,
 • közreműködik a titkos szavazás végrehajtásában,
 • figyelemmel kíséri az SzMSz és az Önkormányzati rendeletek hatályosulását,
 • ellenőrzi a képviselő-testületi döntések végrehajtását,
 • lefolytatja az összeférhetetlenségi eljárást,
 • elnöke a polgármester és az alpolgármester együttes akadályoztatása esetén összehívja és vezeti a testületi ülést,
 • intézményvezetői pályázat esetén meghallgatja és véleményezi a pályázókat. 
A bizottság tagjai

Elnök: Keniker Ivett

Képviselő tagok: Garzó Vanda és Véber László

Pénzügyi Bizottság

(Pénzügyi és Gazdasági Bizottság)

A bizottság feladatai
 • véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit,
 • figyelemmel kíséri a költségvetés bevételeinek alakulását,
 • vizsgálja és véleményezi a hitelfelvétel indokait,
 • ellenőrzi a pénzkezelési szabályzat megtartását,
 • előzetesen véleményezi az Önkormányzat pénzügyi kihatású rendeleteit,
 • véleményezi az éves ellenőrzési tervet, végrehajtásának tapasztalatait,
 • kialakítja a helyi adókkal kapcsolatos koncepciót,
 • véleményezi a helyi önszerveződő közösségek által benyújtott támogatási igényeket.
A bizottság tagjai

Elnök: Garzó Vanda 

Képviselő tagok: Keniker Ivett és Kiss Krisztián

Szociális Bizottság

(Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság)

A bizottság feladatai
Szociális feladatok
 • javaslatot dolgoz ki az önkormányzat szociálpolitikai tevékenységére,
 • figyelemmel kíséri a településen élő szociálisan hátrányos helyzetű lakosságának élet és munkakörülményeit, munkalehetőségeit, közfoglalkoztatási programokat,
 • véleményezi az önkormányzat szociális rendeletét,
 • átruházott hatáskörben dönt:
  • 50.000,-Ft-ig önkormányzati segély ügyekben,
  • temetési célt szolgáló önkormányzati segély ügyben 15.000,-Ft-ig,
  • ápolási díj megállapítása tárgyában,
  • szociális tűzifa igénylés ügyekben,
  • Bursa Hungarica kérelmek ügyében.

 

Kulturális feladatok
 • minden évben javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé az adott évben megrendezésre kerülő, Önkormányzat által szervezett kulturális rendezvények vonatkozásában, javaslatot tesz azok programjaira, és a finanszírozás módjára;
 • önkormányzati szervezésben megvalósuló rendezvények programját előzetesen véleményezi, és azokkal kapcsolatban javaslatot fogalmaz meg;
 • figyelemmel kíséri a település kulturális életét, az azokra vonatkozó pályázati lehetőséget, és aktívan közreműködik azok megvalósításában;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat fenntartásában levő, a köznevelési törvény hatálya alá tartozó intézmények működését;
 • figyelemmel kíséri az önkormányzat fenntartásában levő, a tevékenységi körét érintő intézmények tárgyi és személyi feltételeit, a dolgozók munkakörülményeit;
 • kapcsolatot tart fent, ha szükséges együttműködik a KLIK és városi intézményeinek vezetőivel a diákok nevelése-oktatása érdekében;
 • az oktatási és közművelődési intézmények kapcsolatát, együttműködését figyelemmel kíséri;
 • figyelemmel kíséri, illetve segíti a város közművelődési rendeletében megfogalmazott célkitűzések és feladatok megvalósítását;
 • figyelemmel kíséri a városi közművelődési és közgyűjteményi intézmények működését, vizsgálja ezen intézmények szakmai tevékenységét, működésük tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit. Szükség esetén javaslatot tesz azok továbbfejlesztésére;
 • véleményezi az illetékességi körébe tartozó intézményvezetők kinevezését.

 

Sport és ifjúsági feladatok
 • figyelemmel kíséri a testvérvárosi kulturális kapcsolatok alakulását, segíti az abban közreműködő intézmények, civil és társadalmi szervezetek tevékenységét;
 • előkészíti a város közművelődési rendeletében felsorolt ún. kiemelt rendezvényeket (tartalmi és formai részletkérdések meghatározása, helyszínek kijelölése, szónokok felkérése, a költségekre vonatkozó javaslat előterjesztése, a rendezvények megvalósításában közreműködő intézmények és szervezetek feladatainak meghatározása, koordinálása);
 • figyelemmel kíséri a sport (verseny- és tömegsport) helyzetét;
 • figyelemmel kíséri a város, különösen a tanulóifjúság testnevelési és sportolási tevékenységét;
 • kapcsolatot tart fenn a sportegyesületek vezetőivel, szükség szerint kezdeményezi a versenysport támogatását;
 • közreműködik a testnevelés, az utánpótlás-nevelés, diák és szabadidősport, a verseny- és tömegsport feltételeinek megteremtésében.

 

 

Nemzetiségekkel kapcsolatos  feladatok
 • figyelemmel kíséri a településen élő nemzetiségi lakosok lakhatási, szociális, egészségügyi, munkaviszonyait, javaslattal él ezek javításának előmozdítására;
 • közreműködik a nemzetiséget érintő pályázatok figyelésében, elkészítésében, megvalósításában;
 • együttműködik az önkormányzat kulturális intézményével, támogatja a nemzetiségi kultúra megismertetését;
 • ellátja mindazon feladatokat, amelyekkel a képviselő-testület az oktatás, a helyi művelődés, a kultúra és a sport és a nemzetiségek tekintetében működése körében megbízza.
A bizottság tagjai

Elnök: Véber László

Képviselő tagok: Kiss Krisztián és Nagy Katalin