Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ

Alapadatok

Vezetője: György-Dávid Nikoletta

Székhelye és címe: 7561 Nagybajom, Kossuth L. u. 12.

Telefonszáma: +36 82 556 907 és +36 82 556 908

Email címe: gyermekjolet@nagybajom.hu

Az intézmény fenntartói

Nagybajom, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor és Gige települések önkormányzatának képviselő testületei.  A gesztor település Nagybajom.

A költségvetési szerv irányító szerve

Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központot Fenntartó Társulási Tanács, 7561 Nagybajom, Fő u. 40. 

Elnöke: Pirka Mátyás polgármester.

Az intézmény illetékességi területe

Nagybajom város, Csököly, Rinyakovácsi, Pálmajor és Gige községek közigazgatási területe.

Gazdálkodási besorolása

Önállóan működő költségvetési szerv, amelynek gazdálkodási feladatait a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal szervezetében működő gazdasági szervezet látja el.

Szakmai egységek
 1. Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
 2. Szociális étkeztetés 
 3. Házi segítségnyújtás   
 4. Nappali ellátás 
 5. Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat 

A Nagybajomi Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ a szociálisan rászorult lakosság részére a következő személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat biztosítja (az 1993. évi III. tv. 60. §, 62. §, 63. §, 64. §, 65. §, 65/F, valamint az 1997. évi XXXI. tv. 39-40- §. szerint):

Családsegítés

Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat

A szolgáltatás célja a szociális és mentális problémák esetén az életvezetési nehézségek elhárításának és feloldásának, továbbá a helyi szociális szükségletek feltárásának és megoldásának elősegítése. A családsegítés magában foglalja az egyének problémamegoldó, konfliktuskezelő képességeinek fejlesztését. Arra törekszik, hogy növekedjék az emberek átlátása a szervezetek, intézmények felett, meg tanulják közvetíteni szükségleteiket, megfelelően tudjanak élni az összes elérhető erőforrással.

A családsegítés a családok egészét érintő, önkéntes, térítésmentes, nem hatósági jellegű komplex segítségnyújtás. 

Gyermekjóléti szolgálat

Igénybevétele lehet önkéntes vagy hatóság által előírt kötelező együttműködés.

A gyermekjóléti szolgáltatás olyan speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munkamódszerinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését. Segíti a gyermek törvénybe foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, a szülői kötelességek teljesítését, valamint elősegíti a hiányzó szülői gondoskodás pótlását, illetve a gondoskodásból kikerült fiatal felnőttek társadalmi beilleszkedését. Feladata továbbá a gyermek családjából történő kiemelésének megelőzése, a családból kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében nyújtott családgondozás.

Szakmai dolgozók

Bunováczné Bek Brigitta családsegítő

Nagy Katalin családsegítő

Telefonszám: +36 82 556 908

E-mail cím: gyermekjolet@nagybajom.hu

Ügyfélfogadási helyszínei és ideje

Ügyfélfogadási nap: hétfő-csütörtök

Ügyfélfogadási idő: 9:00 – 12:00

Ügyfélfogadási nap: csütörtök

Ügyfélfogadási idő: 9:00 – 12:00

Ügyfélfogadási nap: kedd

Ügyfélfogadási idő: 9:00 – 12:00

Ügyfélfogadási nap: csütörtök

Ügyfélfogadási idő: 12:30 – 15:00

Ügyfélfogadási nap: szerda

Ügyfélfogadási idő: 9:00 – 12:00

Szociális étkeztetés

A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt maguknak, illetve ellátottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
 • szenvedélybetegségük vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

A jogosultsági feltételek részletes szabályait, valamint az intézményi és személyi térítési díjat a települési önkormányzatok saját rendeletükben határozzák 

Az étkeztetés az igénybe vevők szükségleteinek megfelelően az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással, az étel elvitelének lehetővé tételével, illetve házhoz szállítással történik.

Telefonszám: +36 82 556 909.

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. Ez az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését jelenti, továbbá a lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést. A gondozónő segítő kapcsolatot alakít ki a gondozottal, fizikai, mentális és szociális szükségletei ellátásában nyújt segítséget.  

A házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A házi segítségnyújtás legfeljebb napi négy órában biztosítható. Ha a gondozási szükséglet a napi négy órát meghaladja, a szolgáltatást igénylőt az intézményvezető tájékoztatja a bentlakásos intézményi ellátás lehetőségeiről.

A szolgáltatás minden ellátott településen térítésmentesen vehető igénybe. 

Szolgáltatás nyújtása Nagybajom, Gige, Rinyakovácsi és Csököly településeken folyik.

Telefonszám: 82/556-909.

Szakmai dolgozók: 

Nagybajom:

 • Bába Jánosné szociális gondozó
 • Nagy Margit szociális gondozó
 • Mezei Lászlóné szociális gondozó
 • Part Lászlóné szociális gondozó.

Rinyakovácsi: 

 • Anderné Diviánszki Lívia szociális gondozó

Csököly:

 • Horváthné Kovács Krisztina szociális gondozó
 • Lénártné Kovács Adél szociális gondozó
 • Tüske Lászlóné szociális gondozó

Gige:

 • Szücs Sándorné szociális gondozó
 • Orbán Tímea szociális gondozó

Nappali ellátás – Idősek klubja

Helyszín: Nagybajom, Kossuth u. 12. 

Telefonszám: 82/556-909

 

A nappali ellátás elsősorban a saját otthonukban élő 18. életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek; 18. életévüket betöltött fekvő beteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, továbbá napközbeni étkezésre. Az étkezés igénybevétele nem kötelező. A nappali ellátás jelenleg Nagybajom városban működik. 

Szolgáltatási elemek: 

 • tanácsadás,
 • készségfejlesztés,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás,
 • étkeztetés,
 • esetkezelés,
 • felügyelet,
 • pedagógiai segítségnyújtás,
 • gyógypedagógiai segítségnyújtás,
 • közösségi fejlesztés.

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe. 

Az engedélyezett férőhelyek száma 45 fő

A nappali ellátás munkanapokon 7.30 – 15.30 óráig biztosított.

Szakmai dolgozók:

 • Andrasek Krisztina szociális gondozó
 • Borbásné Takács Katalin szociális gondozó

Falugondnoki és tanyagondnoki szolgálat

Tanyagondnoki, illetve falugondnoki szolgálatunk célja aprófalvak és külterületi, illetve egyéb belterületi lakott helyek, lakójának távolságból eredő hátrányainak enyhítése, valamint az ott élők alapvető szükségleteinek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása.

A falu- és tanyagondnoki szolgálat közreműködik a szociális étkezés biztosításában, valamint a Családsegítő szolgálat munkájában.

Falugondnoki szolgáltatás Pálmajor községben, tanyagondnoki szolgáltatás Nagybajom városban vehető igénybe. 

A szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

Szakmai dolgozók:

 • Bogdán Imre falugondnok
 • Büki Zsolt tanyagondnok

Tartalomjegyzék