Tartalomjegyzék

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8./2020.( VIII. 12.) számú önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról

Hatályos: 2020.08.13 – 2021.03.31

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. Cikk (2) bekezdése alapján, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról a következőket rendeli el:

I. A rendelet célja, hatálya

1. §

1. § (1) A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet 1. 8. pontja szerinti jogcímen kiírt pályázat alapján a központi költségvetés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatást biztosított Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) számára.

(2) E rendelet célja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás igénybevételével kapcsolatban a szociális rászorultság szabályait és az igénylés részletes feltételeit meghatározza.

(3) A rendelet hatálya kiterjed a Nagybajomi lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 3. §. (1) – (3) bekezdésében és a 7. §.-ban meghatározott személyekre.

II. A támogatás feltételei

2. §

(1) Az Önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként tűzifát biztosíthat:

  • a) annak a személynek, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti
   • aa) aktív korúak ellátására,
   • ab) időskorúak járadékára,
   • ac) tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására Nagybajom Város Önkormányzata 10/2015.(IX.30.) számú önkormányzati rendeletének 2. §-val, 3. §-val, 4. §-val, 5. § (1) és (2) bekezdésével, 6. §-val és 7. §-val módosított a helyben biztosított szociális ellátásokról szóló 2/2015.(II.26) önkormányzati rendelet 10.§-a szerinti települési (lakásfenntartási) támogatásra[1][1] jogosult, továbbá
   • ad) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család részére is.
   •  

b) annak a személynek, akinek a családjában mozgáskorlátozott él és ezt hiteles dokumentummal igazolja, valamint

 • c) azoknak a családoknak, amelyekben az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj összegének 280 %-át (79.800,- Ft), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj összegének 300 %-át (85.500,- Ft).
 •  

(2) Az 1) bekezdés aa)-ad) pontban lévő jogosultak előnyben részesülnek a tűzifa osztás során.

(3) A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától.

(4) Háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 / 1m*1m*1,68m/ tűzifa biztosítására kerülhet sor.

(5) Az Önkormányzat vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

(6) A tűzifát az önkormányzat a rászorulók részére ingyenesen házhoz szállítja.

III. A támogatás igénylésének menete

3. §

(1) A támogatás megállapítása iránti eljárás e rendelet 1. sz. melléklete szerint kérelemre indul.

(2) A kérelmeket 2020. december 11. napjáig lehet a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatalnál benyújtani.

(3) A Képviselő-testület első fokon a Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Ifjúsági, Sport és Nemzetiségi Bizottság hatáskörébe utalja a tűzifa támogatás iránti kérelmek elbírálását.

(4) A tűzifa átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

(5) A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a havi rendszerességgel járó, – nem vállalkozásból származó, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelme venni.

(6) A jövedelmi viszonyok igazolására szolgáló iratok különösen:

 • a.) rendszeres pénzellátással rendelkező személyek esetében a pénzellátás folyósításának igazolószelvénye, illetőleg megállapító határozata,
 • b.) jövedelemmel rendelkező személyek esetében:
 • – foglalkoztatottaknál a munkáltató által kiállított hivatalos kereseti igazolás,
 • – egyéni vállalkozók, gazdasági társaság tagjai esetében a tárgyévet megelőző év személyi jövedelemadójának mértékéről szóló adóhatósági igazolás, valamint a tárgyévre vonatkozó időszak.
 • c.) alkalmi munkát végzők esetében az egyszerűsített munkaszerződés másolata, ennek hiányában a tevékenységet végző által adott nyilatkozat.
4. §

A támogatás kizárólagos forrása az e rendelet 1§(1) bekezdése szerint megállapított támogatás. A forrás felhasználását követően benyújtott kérelmeket — függetlenül attól, hogy azok a 2. § meghatározott feltételeknek megfelelnek-e és a 4. §-ban meghatározott határidőre érkeztek-e — el kell utasítani.

IV. Záró rendelkezések

5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2021. március 31. napján hatályát veszti.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

Pirka Mátyás sk.
polgármester                                                      
 
dr. Hornung Judit sk. 
jegyző
 
Kihirdetve: Nagybajom, 2020.augusztus 12.
 
     
dr. Hornung Judit
jegyző
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 233.2 KB

Csatolmányok

dokumentum letöltése

Indokolás
Mérete: 11.98 KB

Tartalomjegyzék