Jelkép és névhasználati ügyek

Címer- és zászlóhasználat

Nagybajom Város Képviselőtestülete a 9/2001. (VII.19.) önkormányzati rendeletében szabályozza a város címerének és zászlajának jogszerű használatát. Nagybajom címerének és zászlajának engedélyköteles használata esetében a címer és zászlóhasználat díjmentes, vagy díjköteles.  A címer- és zászlóhasználatra vonatkozó kérelmet írásban, illetékmentesen a Polgármesterhez kell benyújtani.

A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:
  • a) a kérelmező megnevezését, címét,
  • b) a címerhasználat célját,
  • c) az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
  • d) a címer előállításának anyagát,
  • e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
  • f) a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb).

 

A használat, valamint a díjmentesség vagy díjkötelezettség vonatkozásában a hivatkozott rendelet alábbi rendelkezései az irányadók:

5.§ (2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az önkormányzat körpecsétjén, amely pecsétnyomó, illetőleg gumibélyegző: pecsétnyomó esetében legkisebb 35 mm, gumibélyegző esetében legnagyobb 35 mm, átmérőjű, a megfelelő körirattal ellátva.

b) az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain.

c) az önkormányzat szervein, a polgármester, alpolgármester, jegyző számára készült levélpapírok fejlécén, illetve borítékján;

d) az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető emlékérmeken;

e) a városháza épületének bejáratánál, dísztermében (tanácskozó termében) és más protokolláris célt szolgáló helyiségeiben;

f) az önkormányzat intézményei bejáratánál és vezetőinek irodáiban;

g) az önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon.;

h) a városba vezető utak mellett kihelyezett táblákon;

i) az önkormányzat, vagy intézményei tulajdonában lévő járműveken;

j) a polgármesteri hivatal helyiségében.

5.§ (3) A 4. § (2) bekezdés a)-j) pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület engedélyezi az önkormányzati hatósági ügyekre vonatkozó szabályok szerint.

5.§ (4) Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselő-testület állapítja meg.

5.§ (5) A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy elért árbevétel arányában. Az átalány összege gazdálkodó szervezeteknél 1.000-50.000 Ft-ig terjedhet. Az árbevétel után megállapítandó díj az éves árbevétel 0,1 %-a, de legkevesebb 1000 Ft.

A rendelet teljes szövege:
PDF letöltése

Dokumentum letöltése
Mérete: 169.1 KB

Tartalomjegyzék