Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Egyéb hatósági ügyek

Elérhetőségek

Ügyintézők: Trollné Kis-Pál Katalin

Elérhetőség: +36 82 556 950 (116-os mellék)

Ügyintézők: Trollné Kis-Pál Katalin

Elérhetőség: +36 82 556 950 (116-os mellék)

Ügyintézők: Trollné Kis-Pál Katalin

Elérhetőség: +36 82 556 950 (116-os mellék)

Ügyintézők: Albertus Anita

Elérhetőség: +36 82 556 950

Ügyintézők: dr. Fehér József, Cser Ágota

Elérhetőség: +36 82 556 950

Ügyintézők: Albertus Anita

Elérhetőség: +36 82 556 950

Ügyintézők: Takács Zoltán

Elérhetőség: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Ügyintézők: Takács Zoltán

Elérhetőség: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Birtokvédelmi ügyek

Jogosultak köre

Azon birtokos, akit birtokától jogalap nélkül megfosztják, vagy birtoklásában zavarják (tilos önhatalom). A birtokost a birtokvédelem mindenkivel szemben megilleti, annak a kivételével, akitől a birtokot tilos önhatalommal szerezte meg.

Mit kell tennie?

Akit birtokától megfosztanak vagy birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.

Benyújtandó dokumentumok

A jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról szóló 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet szerint a birtokvédelmi eljárás kérelemre indul, melynek tartalmaznia kell:

 • a kérelmező nevét, lakcímét (székhelyét), aláírását, vagy elektronikus formában benyújtott kérelem esetén annak az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény szerinti hitelesítését,
 • a képviselő nevét, lakcímét (székhelyét),
 • az ellenérdekű fél (felek) nevét, lakcímét (székhelyét),
 • a birtokvitával érintett dolog megjelölését, a birtokvédelmi eljárás megindításának alapjául szolgáló tényállás ismertetését, a cselekmény leírását,
 • a jegyző illetékességét megalapozó tények megjelölését, a birtoksértő magatartás elkövetésének helyére történő utalást,
 • a jegyző döntésére irányuló kifejezett kérelmet,
 • a birtoksértés időpontjára történő utalást.

A kérelem előterjesztésével egyidejűleg a birtokvédelmet kérő benyújtja a kérelemben foglaltak igazolására szolgáló bizonyítékokat, és képviselő eljárása esetén csatolja a meghatalmazást.

A birtokvédelmet kérő a papír alapon előterjesztett kérelmet, valamint a kérelem mellékleteit eggyel több példányban nyújtja be, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kéri. A jegyző a kérelmet és a csatolt bizonyítékokat nyilatkozattétel céljából megküldi az ellenérdekű félnek. Az ellenérdekű fél a kérelemben foglaltakra vonatkozóan írásban vagy szóban nyilatkozatot tehet.

Határidők

15, 30 nap (ha az eljárás során tolmács kirendelése válik szükségessé).

Egyéb információk
A birtokvita eldöntéséhez szükséges tényállás megállapítása során a jegyző a bizonyítást kérelemre folytatja le, a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be, ezt követően a bizonyítási eljárást befejezi, és a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján meghozza a határozatát.
A jegyző a kérelmet határozattal elutasítja, ha
 • a) a kérelemben foglaltakat a megismert bizonyítékok alapján nem találta megalapozottnak,
 • b) megállapítja hatáskörének vagy illetékességének hiányát,
 • c) valamely fél halála vagy a jogi személy jogutód nélküli megszűnése következtében az eljárás okafogyottá vált,
 • d) a birtokvédelmet kérő a kérelem valamely tartalmi elemére vonatkozóan nem nyilatkozott,
 • e) a birtokvédelmet kérő az illetékfizetési kötelezettségének – az illetékekről szóló törvény szerinti felhívásban foglaltaknak megfelelően – nem tett eleget,
 • f ) a kérelmet nem az arra jogosult terjesztette elő,
 • g) ha a birtokvédelmet kérő ugyanazon birtoksértő magatartásra vonatkozóan változatlan tényállás és jogi szabályozás mellett kéri az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, amely tekintetében jegyző a kérelmet érdemben már elbírálta, kivéve, ha az ügyre vonatkozóan új tény vagy új bizonyíték merül fel.
A Korm. r. 8.§ (1) bekezdése értelmében az eljárási határidő 15 nap, mely a kérelem beérkezését, vagy az illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik.
A jegyző határozata ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. Az a fél, aki a jegyző birtokvédelmi eljárásban hozott határozatát sérelmesnek tartja, a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a bíróságtól kérheti a határozat megváltoztatását az ellenérdekű fél ellen indított perben.
A Korm. r. 24.§ (2) bekezdése szerint a végrehajtási eljárásban hozott döntés elleni jogorvoslat elbírálása a megyei kormányhivatal hatásköre.
Az eljárás illetékmentes.
A birtokos az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését egy év eltelte után közvetlenül a bíróságtól kérheti. A birtokos egy éven belül is fordulhat közvetlenül a bírósághoz, illetve akkor, ha az ügyben a birtokláshoz való jogosultság is vitás.
Vonatkozó jogszabályok

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről.
 • 17/2015. (II. 16.) Korm. rendelet a jegyzői hatáskörbe tartozó birtokvédelmi eljárásról.

Tartalomjegyzék