Nagybajom város logója
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.
Keresés
Close this search box.

Kereskedelmi, ipari ügyek

Pénzügyi Iroda

Ügyintéző: Takács Zoltán

Telefon: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Email: takacs.zoltan@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

Szolgáltatás indítása

Az eljárás bejelentésre indul.

Jogosultak köre

Azok, akik Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni, valamint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében székhelyük Nagybajom.

Mit kell tennie?

Az e-önkormányzat portálon Ipar-kereskedelem ágazaton belül, üzleti tevékenység ügytípust kiválasztva a felkínálkozó 3 űrlapból a megfelelőt kiválasztani.

 

Link: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

 

Amennyiben kérdése merül fel, keresse hivatali időben az ügytípus ügyintézőjét: 

 

Hivatali ügyintéző: Takács Zoltán. 

Elérhetőség: +36 82 556 950 (106-os mellék).

 
Határidők

A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétele 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok
  • Adatváltozás bejelentése (kereskedelmi tevékenység) nyomtatvány.
  • Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról nyomtatvány.
  • Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése nyomtatvány.
Eljáró szerv

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Egyéb információk

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás  felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével – a) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét; b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a bejelentésnek a rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az eljárás illetékmentes.

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt – elektronikus úton – megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ (2) és (2a) bekezdése határozza meg.

A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén – ha az nem tartozik a rendelet 3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és működési engedélyhez kötött termékekhez – a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti.

Vonatkozó jogszabályok
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről.
  • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
  • 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról.
Fogalmak

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§-ában meghatározottak szerint.

A vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Tartalomjegyzék