Kereskedelmi, ipari ügyek

Pénzügyi Iroda

Ügyintéző: Takács Zoltán

Telefon: +36 82 556 950 (106-os mellék)

Email: takacs.zoltan@nagybajom.hu

Helyszín: Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal, 7561 Nagybajom, Fő u. 40.

NAPÜGYINTÉZÉS
Hétfő08:00-12:00 és 13:00-16:00
Keddnincs ügyfélfogadás
Szerda08:00-12:00 és 13:00-16:00
Csütörtöknincs ügyfélfogadás
Péntek08:00-12:00

Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárás

Szolgáltatás indítása

Az eljárás bejelentésre indul.

Jogosultak köre

Azok, akik Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területén kereskedelmi tevékenységet kívánnak folytatni, valamint a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében székhelyük Nagybajom.

Mit kell tennie?

Az e-önkormányzat portálon Ipar-kereskedelem ágazaton belül, üzleti tevékenység ügytípust kiválasztva a felkínálkozó 3 űrlapból a megfelelőt kiválasztani.

 

Link: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap 

 

Amennyiben kérdése merül fel, keresse hivatali időben az ügytípus ügyintézőjét: 

 

Hivatali ügyintéző: Takács Zoltán. 

Elérhetőség: +36 82 556 950 (106-os mellék).

 
Határidők

A kereskedő a rendelet 1. mellékletének A) pontja szerinti adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitvatartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.

Amennyiben a bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység gyakorlását a kereskedő megszünteti, azt a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a megszűnést követően haladéktalanul köteles bejelenteni.

Ügyintézési határidő: nyilvántartásba vétele 15 nap.

Benyújtandó dokumentumok
  • Adatváltozás bejelentése (kereskedelmi tevékenység) nyomtatvány.
  • Bejelentés kereskedelmi tevékenység gyakorlásáról nyomtatvány.
  • Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység megszűnésének bejelentése nyomtatvány.
Eljáró szerv

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője.

Egyéb információk

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 2.§-a szerint a Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának szabályairól szóló törvény szerint a szolgáltatás  felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével – a) mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, az üzleten kívüli kereskedelem és a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a kereskedő székhelye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét; b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki.

A rendelet 6.§ (1) bekezdése szerint a bejelentésnek a rendelet 1. melléklet A) pontjában meghatározott adatokat kell tartalmaznia. A bejelentésről a jegyző a 2. melléklet A) pontjában meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Az eljárás illetékmentes.

A jegyző a kereskedelmi tevékenység végzésére irányuló bejelentést nyilvántartásba veszi, majd a nyilvántartási számmal együtt – elektronikus úton – megküldi a szakhatóságoknak, hatóságoknak, melynek körét a hivatkozott Korm. rendelet 6.§ (2) és (2a) bekezdése határozza meg.

A Korm. rendelet 6. mellékletében meghatározott termékkör esetén – ha az nem tartozik a rendelet 3. mellékletében szabályozott kizárólag üzletben forgalmazható és működési engedélyhez kötött termékekhez – a kereskedő a bejelentés benyújtásával egyidejűleg a kereskedelmi tevékenység végzését elkezdheti.

Vonatkozó jogszabályok
  • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről.
  • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről.
  • 2017. évi CXXV. törvény a közigazgatási szabályszegések szankcióiról.
Fogalmak

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2.§-ában meghatározottak szerint.

A vendéglátóhely üzlettípusok és azok jellemzői a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendeletben rögzítettek alapján.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény, valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet kötelezővé tette a gazdálkodó szervezetek, valamint az elektronikus ügyintézést biztosító szerv ügyfelei számára az elektronikus kapcsolattartást.

A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 7.§ (1) bekezdés 6. pontja szerint gazdálkodó szervezetnek minősül: „a gazdasági társaság, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, az európai területi társulás, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalat magyarországi fióktelepe, az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a közös vállalat, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda, az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, továbbá az egyéni vállalkozó (…) az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány”. 

Tartalomjegyzék