Tartalomjegyzék

Nagybajom Város Önkormányzatának 9/2020. (VIII.12.) számú rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2020-08-13 -tól

Nagybajom Város Önkormányzata – a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jogalkotási hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – az Önkormányzat közművelődési feladatairól a következő rendeletet alkotja :

Rendelet hatálya és célja

1. §

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat közigazgatási területén található közművelődési intézményre (Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár), közösségi színterekre, azok fenntartóira, működtetőire, alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósításában résztvevőkre.

E rendelet célja, hogy Nagybajom Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, helyi lehetőségek és sajátosságok figyelembevétele alapján meghatározza az Önkormányzat közművelődési feladatait, azok ellátási formáját, módját, mértékét.

A feladatellátás során az Önkormányzat gondoskodik a saját fenntartású integrált kulturális intézményének működtetéséről és szakmai szolgáltatásának folyamatos fejlesztéséről. Ezen túlmenősen az Önkormányzat az intézményi és szakmai önállóság tiszteletben tartásával számít a civil szervezetekre, valamint mindazon egyéni és helyi közösségi kezdeményezésre és feladatvállalásra, amely város kulturális életét gazdagítja.

Az Önkormányzat értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti a művelődést, amely javíthatja a lakosság életminőségét, és támogatja az Önkormányzati Közművelődési feladatok megvalósításában résztvevő intézményeket, színtereket és szervezeteket.

Az Önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. §

Az Önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

Az Önkormányzat a helyi társadalom művelődési érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek, sajátosságok alapján az alábbi közművelődési alapszolgáltatások biztosításáról gondoskodik:

 • a. művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítása
 • b. közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
 • c. az amatőr alkotó- és előadó művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.
 •  

Az Önkormányzat az (1) bekezdésében meghatározott feladatokon felül további feladatának tekinti és biztosítja a nyilvános könyvtári ellátás jogszabályban rögzített rendszerének működtetését, alapkövetelményeit és meghatározza a működtetés alapfeladatait.

Az Önkormányzat a helyi közművelődési tevékenységek keretében az alábbi feladatokat támogatja:

 • 1. Olyan ismeretterjesztő szerveződések, és tevékenységek támogatása, melyek biztosítják a résztvevők testi, szellemi jólétének javítását, életminőségének növelését, különféle szabadidős tevékenységek végzését.
 • 2. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok öntevékeny lehetőségei felkutatásának segítése. Önszerveződő közösségek, helyi civil szervezetek tevékenységének szakmai támogatása.
 • 3. A településen fellelhető értékek, hagyományok feltárása, gyűjtése, gondozása, rendszerbe foglalása, az utókor számára elérhetővé tétele.
 • 4. Szervezi a nyilvános könyvtári feladatok ellátásával kapcsolatos feladatokat, ezen belül állománygyarapító terveket készít, szakembert alkalmaz, a könyvtárak állománygyarapítását segíti, a nyilvános könyvtári ellátást a helyi igények és a törvényi előírások alapján biztosítja. Könyv, folyóirat egyéb ismerethordozó eszközök beszerzése, folyamatos állománygyarapítása. Könyvbemutató foglalkozások író-olvasó találkozók szervezése
 • 5. A helyi lakosság önkéntes összefogásán alapuló kezdeményezések, civil szervezetek tevékenységének támogatása, a helyi társadalmi csoportok közti kapcsolatrendszer kiépítése, és gondozása, közösségi élet szervezése.
 • 6. Színházi előadások, irodalmi estek szervezése.
 • 7. Idősek, hátrányos helyzetben lévő társadalmi csoportok bevonása a kulturális életbe, kapcsolatteremtés, kommunikáció biztosítása, közös programok szervezése a helyi társadalom egyéb rétegeivel.
 • 8. Különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, ezen belül a településen élő roma nemzetiségi kulturális tevékenység támogatása.
 • 9. A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez, a szórakozás közösségi igényekhez szükséges feltételek biztosítása.
 • 10. A település helytörténetét gyűjteményének gondozása és folyamatos bővítése
 • 11. Nemzeti és társadalmi ünnepek szervezése, lebonyolítása.

Az Önkormányzat közművelődési feladatainak ellátási formája, módja

3. §

Az Önkormányzat a meghatározott közművelődési alapszolgáltatások megvalósítása érdekében közművelődési intézményt működetett.

4. §

1. Az Önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat elsősorban az általa alapított, költségvetési szervként működő Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár szervezeti egységével látja el, az alábbi telephelyeken:

 • a. Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház (Nagybajom, Kossuth Lajos u. 19.)
 • b. Gyergyai Albert Könyvtár (Nagybajom, Kossuth Lajos u. 14.)
 • c. KözPont Közösségi Tér (Nagybajom, Kossuth u. 73.)
 • d. Galéria és Alkotóház (Nagybajom, Kossuth u. 75.)
 • e. Sárközy István Helytörténeti Kiállítóhely (Nagybajom, Fő u. 4.)
4. §

(2) Az Önkormányzat a 2. §-ban foglalt közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetőségét, valamint további feladatainak ellátását az Önkormányzat által fenntartott Nagybajomi Kulturális Intézmény, Művelődési Ház és Könyvtár (a továbbiakban: Közművelődési Intézmény), Pálóczi Horváth Ádám Művelődési Ház tagintézménye útján valamint a KözPont Közösségi Tér és Galéria és Alkotóház telephelyek közösségi színtér útján biztosítja.

(3) Az Önkormányzat kötelező feladata a nyilvános könyvtári tevékenység, melyet a Közművelődési Intézmény, Gyergyai Albert Könyvtár tagintézménye lát el.

(4) Az Önkormányzat biztosítja a helytörténeti kiállítóhely tevékenységet, melyet a Közművelődési Intézmény, Sárközy István Helytörténtei Kiállítóhely tagintézménye lát el.

(5) Az Önkormányzat biztosítja a Közművelődési Intézmény működtetéséhez szükséges megfelelő számú szakember foglalkoztatását.

(7) A Közművelődési Intézmény az alapító okiratban rögzített feladatok teljesítésével járul hozzá a kulturális, közművelődési célkitűzések megvalósításához.

(8) A Közművelődési Intézménynek a feladatai színvonalasabb ellátása érdekében ki kell használnia a pályázati lehetőségeket, a vállalt cél megvalósítása az alaptevékenységének ellátását, annak biztonságát nem veszélyeztetheti.

(9) A Közművelődési Intézmény kulturális éves szolgáltatási terve, munkaterve, továbbá az éves szakmai beszámolója Önkormányzati jóváhagyással válik érvényessé.

Mindazon nagybajomi székhellyel rendelkező közművelődési célú civil szervezetek, akik együttműködnek a közművelődési intézménnyel térítés mentesen vehetik igénybe azok használatát.

A közművelődési alapszolgáltatások ellátásában együttműködő partnerek

5. §

Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

 • a) a településen működő, közművelődési feladatokat is ellátó, valamint művészeti, hagyományőrző, hagyományápoló, kulturális tevékenységet végző szervezetekkel, személyekkel, 
 • b) egyházakkal,
 • c) helyi nevelési-oktatási intézményekkel
 • d) Nagybajomi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
 • e) helyi civil szervezetekkel, alapítványokkal,
 • f) Helyi Értéktár Bizottsággal,
 • g) Nagybajom testvérvárosaival,
 • h) környező települések kulturális intézményeivel,
 • i) Somogy Megyei Önkormányzattal,
 • j) NMI Művelődési Intézet Nkft. Somogy Megyei Irodájával.

A közművelődési tevékenység finanszírozása

6. §

(1) A közművelődési feladatok ellátásának finanszírozása és forrásai a következők:

 • a) központi költségvetési támogatás,
 • b) helyi költségvetési forrás (önkormányzati kiegészítés),
 • c) intézményi saját bevétel,
 • d) pályázati úton elnyerhető támogatás, ideértve az érdekeltségnövelő pályázatot.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja az Közművelődési Intézmény fenntartásához, illetve a 4. § szerinti közművelődési alapszolgáltatások és további feladatinak teljesítéséhez szükséges személyi, szakképzettségi és tárgyi feltételeket. Az Önkormányzat évente a közművelődési feladatainak finanszírozására az e célra adott központi költségvetési támogatás összegénél kevesebbet nem fordíthat.

A közművelődési tevékenység irányítása, ellenőrzése, képviselete

7. §

(1) A Kult. tv. és a jelen rendelet által meghatározott közművelődési feladatokkal kapcsolatos hatásköröket Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete gyakorolja.

(2) Az Önkormányzat a Közművelődési Intézménynek törvényességi ellenőrzését a vonatkozó jogszabályokban foglaltak alapján látja el.

(3) Az Önkormányzat a Közművelődési Intézmény szakmai ellenőrzését a Képviselőtestület szakmai beszámolók és szakértői vélemények alapján látja el.

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Egyidejűleg hatályát veszti Nagybajom Város Önkormányzatának az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 8/2000.(III.30.) számú önkormányzati rendelete.
A közművelődési rendeletet az önkormányzat közművelődési intézményében közzéteszi.
 
Pirka Mátyás
polgármester                                                      
 
dr. Hornung Judit  
jegyző
 
Kihirdetve: Nagybajom, 2020. augusztus 12.
 •  
dr. Hornung Judit
jegyző
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 170.1 KB

Tartalomjegyzék