Tartalomjegyzék

Nagybajom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelete Nagybajom Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

Hatályos: 2020-06-30 -tól

Nagybajom Városi Önkormányzatának Képviselőtestülete a Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.1.) Korm. rendelet alapján a 2019. évi költségvetési zárszámadásról a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Nagybajom Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire. A rendelet alkalmazásakor önkormányzati költségvetési szerv Nagybajom Város Önkormányzata valamennyi intézménye.

2. Az Önkormányzat bevételei és kiadásai

2. §

(1.) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az előterjesztés és mellékleteiben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámoló folyó kiadási főösszegét 951.970.057 Ft-ban állapítja meg, melyből:

működési kiadás 725.748.194 Ft

felhalmozási kiadás 226.221.863 Ft.

  • a. Működési kiadáson belül:
   • aa) személyi jellegű kiadások 292.946.732 Ft,
   • ab) munkaadókat terhelő járulékok 50.995.043 Ft,
   • ac) dologi jellegű kiadások 272.466.148 Ft,
   • ad) támogatások, pénzeszköz átadások 108.632.641 Ft,
   • ae) kölcsönök 707.630 Ft,
  • b. Felhalmozási kiadáson belül:
   • ba) beruházások 182.941.064 Ft,
   • bb) felújítások 22.566.797 Ft,
   • bc) egyéb kiadások, támogatások 20.714.002 Ft.
   •  

 

(3) A költségvetési beszámoló folyó bevétel főösszegét 738 810 268 Ft összegben állapítja
meg, melyből:
működési bevétel 689 537 691 Ft,
felhalmozási bevétel 49 272 577 Ft.

 • a. működési bevételen belül:
  • aa) működési bevétel 32 941 518 Ft,
  • ab) közhatalmi bevételek 82 023 786 Ft,
  • ac) támogatások, kiegészítések 573 441 656 Ft,
  • ad) kölcsönök 1 117 731 Ft,
  • af) átvett pénzeszközök 13 000..Ft.
 • b. Felhalmozási és tőke jellegű bevételeken belül:
  • ba) tárgyi eszközök értékesítése 0 Ft,
  • bb) támogatások 45 007 338 Ft,
  • bc) egyéb felhalmozási célú támogatás 0 Ft,
  • bc) átvett pénzeszközök 4 265 239 Ft.
  •  

A zárszámadás folyó bevételeinek és kiadásainak egyenlege -213.159.789 Ft.

 

(4) Nagybajom Város Önkormányzata belső intézmény finanszírozás kiadása 234.079.792 Ft,

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetésének összege: 14.499.796 Ft,

Likvidítási célú hitelek visszafizetése: 61.845.888 Ft.

Finanszírozási kiadások 2019. évi összesített összegét 310.425.476 Ft – ban állapítja meg.

(5) Az önkormányzat 2019. évi finanszírozási bevételét 813.103.109 Ft-ban határozza meg a Képviselő-testület, melyből irányító szervi támogatás bevétele az intézményeknél 234.079.792 Ft, 499.914.081 Ft előző évi költségvetési maradvány, 17.263.148 Ft pedig a 2020. évi feladatokra kapott előleg. A költségvetési egyensúly biztosítására igénybevett likvidítási célú hitel összege: 61.845.888 Ft.

Az előző évi maradvány összegéből működési célú: 322.964.795 Ft, felhalmozási célú maradvány 176.949.286 Ft.

(6) Nagybajom Város Önkormányzat összesített zárszámadási :

 • bevételi főösszege: 1.317.833.585 Ft,
 • kiadási főösszege: 1.028.315.741 Ft.

A Nagybajom Város Önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit és egyes kiemelt kiadásainak teljesítését az 1/1., 1/2., 1/3., 1/4., 1/5., 1/6., 1/7., 1/8., 1/9., 1/10., 1/11., 1/12., 1/13., 1/14., 1/15., 1/16., 1/17. mellékletei szerint jóváhagyja.

(7) A fejlesztési, felújítási beruházási -, egyéb felhalmozási kiadások teljesítését 226.221.863 Ft főösszegben jóváhagyja, feladatonkénti, költségvetési szervenkénti részletezését tájékoztató jelleggel a 1/18. számú melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat

 • a) összevont költségvetési mérlege, előirányzat felhasználási terve és annak mellékletei költségvetési szervenként (1. sz. melléklet),
 • összevont költségvetési mérlege 2019., 2020., 2021.,2022.,2023. évekre, előirányzat felhasználási terve (1.A. melléklet)
 • b) költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradvány felhasználása (2. sz. melléklet)
 • költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek (2.1. sz. melléklet )
 • c) adósságot keletkeztető ügyletek (3. sz. melléklet)
 • d) több éves kihatással járó feladatok előirányzatai és teljesítése éves bontásban (4. sz. melléklet)
 • e) által nyújtott közvetett támogatások (5. sz. melléklet)
 • f) állami hozzájárulások jogcímei és összegei (6. sz. , 6/1. melléklet)
 • g) hitel- és kötvény állomány, lejárat szerinti bontásban (7. sz. melléklet)
 • h) Európai Uniós projektek (8. sz. melléklet)
 • i) Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdése szerinti saját bevételek (9. sz. melléklet)
 • j) Vagyonkimutatása (11. sz. melléklet, kiegészítő mellékletek)
 • k) tulajdonában álló gazdálkodó szervezet működéséből származó kötelezettségek (12. sz. melléklet)
 • l) 2019. évi maradványának elszámolásáról szóló kimutatás (13. sz. melléklet)
 • m) foglalkoztatottak létszáma 2019. (14. sz. , 14/1. sz. melléklet)

(9) Az Önkormányzat a 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát 3.758.702.536 Ft összegben, a 11. sz. melléklet szerint állapítja meg.

3. Az Önkormányzat maradványa

3. §

A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat 2018. évi maradványát 499.913 e Ft-ban hagyja jóvá a 13.számú mellékletben foglaltak szerint.

4. Záró rendelkezések

4. §

Jelen rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. kihirdetéséről az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatban meghatározott módon a jegyző gondoskodik.

 

dr. Hornung Judit  
jegyző
 
Pirka Mátyás
polgármester    
 
Kihirdetve: Nagybajom, 2020. június 30.
 •  
dr. Hornung Judit
jegyző
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 279 KB

Csatolmányok

táblázat letöltése

1. melléklet
Mérete: 27.6 KB

táblázat letöltése

1. A. melléklet
Mérete: 27.3 KB

táblázat letöltése

1. 1. melléklet
Mérete: 231.4 KB

táblázat letöltése

1. 2. melléklet
Mérete: 245.2 KB

táblázat letöltése

1. 3. melléklet
Mérete: 258 KB

táblázat letöltése

1. 4. melléklet
Mérete: 258.1 KB

táblázat letöltése

1. 5. melléklet
Mérete: 232.9 KB

táblázat letöltése

1. 6. melléklet
Mérete: 246.7 KB

táblázat letöltése

1. 7. melléklet
Mérete: 260.1 KB

táblázat letöltése

1. 8. melléklet
Mérete: 273.9 KB

táblázat letöltése

1. 9. melléklet
Mérete: 107 KB

táblázat letöltése

1. 10. melléklet
Mérete: 120.8 KB

táblázat letöltése

1. 11. melléklet
Mérete: 134.7 KB

táblázat letöltése

1. 12. melléklet
Mérete: 106 KB

táblázat letöltése

1. 13. melléklet
Mérete: 119.3 KB

táblázat letöltése

1. 14. melléklet
Mérete: 133.1 KB

táblázat letöltése

1. 15. melléklet
Mérete: 101.9 KB

táblázat letöltése

1. 16. melléklet
Mérete: 115.2 KB

dokumentum letöltése

1. 17. melléklet
Mérete: 41 KB

dokumentum letöltése

1. 18. melléklet
Mérete: 66 KB

táblázat letöltése

2. melléklet
Mérete: 14.4 KB

táblázat letöltése

2. 1. melléklet
Mérete: 124.9 KB

táblázat letöltése

3. melléklet
Mérete: 245.8 KB

dokumentum letöltése

4. melléklet
Mérete: 34.8 KB

dokumentum letöltése

5. melléklet
Mérete: 14.6 KB

táblázat letöltése

6. melléklet
Mérete: 286.2 KB

táblázat letöltése

7. melléklet
Mérete: 287.2 KB

táblázat letöltése

8. melléklet
Mérete: 13 KB

dokumentum letöltése

9. melléklet
Mérete: 57.9 KB

dokumentum letöltése

11. melléklet
Mérete: 40.4 KB

dokumentum letöltése

15. melléklet
Mérete: 13.6 KB

Tartalomjegyzék