Tartalomjegyzék

Nagybajom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10./2020. (VIII. 12.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokról

Hatályos: 2020-08-13 -tól

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról és államháztartáson kívüli forrásból az önkormányzatnak nyújtható támogatásokról a következőket rendeli el:

1. A rendelet célja, hatálya

1. §

A rendelet célja, hogy Nagybajom Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban Knyt.) előírásainak megfelelően szabályozza az államháztartáson kívülre átadott, illetve államháztartáson kívülről átvett pénzeszközökre vonatkozó eljárást.

2. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik részére Nagybajom Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) pénzeszközt ad át, vagy akitől pénzeszközt vesz át.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, ösztöndíjakra, a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre valamint a Knyt 1. § (2.) bekezdésében felsorolt ellátásokra, támogatásokra.

2. Államháztartáson kívüli forrás átadásának szabályai

3. §

(1) Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselőtestület) a mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott előirányzatai terhére egyedi döntéseiben nevesített szervek részére céljelleggel támogatást nyújthat.

(2) Az önkormányzati támogatás megállapítása kérelemre történik. A kérelemre történő támogatás esetében elsősorban a település érdekében végzett tevékenység támogatására kell törekedni.

(3) A támogatás iránti kérelmet a polgármesterhez kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a) az igénylő: nevét, címét, levelezési címét, telefonszámát, adószámát, bankszámla számát,
  • b) az igénylő kapcsolattartójának nevét, címét, elérhetőségeit (telefon, e-mail cím),
  • c) a támogatási cél megnevezését,
  • d) a támogatás céljának rövid leírását,
  • e) a támogatási cél megvalósításának tervezett időtartamát,
  • f) a támogatási cél megvalósításának költségvetését,
  • g) a támogatási cél tervezett bevételeit.

(4) A kérelemhez csatolni a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeférhetetlenségről és a 8. § (1) bekezdés szerinti átláthatóságról szóló nyilatkozatot.

(5) A támogatás iránti kérelmet a képviselő-testület bírálja el. A támogatás iránti kérelem elbírálására első alkalommal a költségvetési rendelet elfogadását követően kerülhet sor.

4. §

(1) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, célját, a megvalósítás helyét, a kifizetés módját, a támogatás felhasználásának időpontját vagy időtartamát és az elszámolás határidejét.

(2) A 3. § -ban (5) bekezdésében meghatározott döntést követő 30 napon belül a támogatottal a pénzeszköz átadásról megállapodást kell kötni, melyet a polgármester ír alá.

(3) A támogatott a kapott támogatás összegét kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célra fordíthatja és köteles a számára juttatott közpénzt hatékonyan, költségtakarékosan felhasználni.

5. §

(1) A támogatás felhasználásáról a pénzeszközt átvevő a támogatásról rendelkező megállapodásban rögzített határidőre a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal felé köteles elszámolni.

(2) Aki elszámolási kötelezettségének teljes körűen nem tesz eleget, a további támogatásból kizárja magát.

(3) A támogatott által benyújtott elszámolást a polgármester ellenőrzi, szükség esetén a támogatottat hiánypótlásra hívja fel.

(4) A polgármester dönt az elszámolás elfogadásáról és annak szakmai megfelelőségéről. Az elszámolás pénzügyi megfelelőségét a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi ügyintézője vizsgálja. A jegyző szükség esetén a támogatottat hiánypótlásra hívja fel.

(5) A polgármester az elszámolást a szakmai és pénzügyi megfelelőség igazolása esetén írásban jóváhagyja.

(6) Amennyiben a támogatott a pénzt, vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a döntésben megjelölt célra használta fel úgy az átvett pénzt köteles az önkormányzat költségvetési elszámolási számlájára egy összegben visszafizetni. A jogtalanul igénybe vett összeg után a kifizetés napjától a visszafizetés napjáig az éves átlag szerinti jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamatot is köteles megfizetni.

(7) Amennyiben a polgármester az elszámolást nem fogadja el, úgy tekintettel az 5. § (3) bekezdésében foglaltakra, írásban felszólítja a támogatottat a támogatott összeg, illetve a támogatási összegnek az elszámoláskor el nem fogadott részének visszafizetésére.

(8) Tárgyévre vonatkozó megállapodás csak az előző évi elszámolás elfogadását követően köthető.

6. §

Az államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök teljesítéséről a polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. §

(1) A támogatással kapcsolatos adatok közérdekű adatnak minősülnek, ezért a támogatásokról nyilvántartást kell vezetni. Az adatokat az önkormányzat honlapján a döntést követő 30 napon belül közzé kell tenni és az adatok hozzáférhetőségét legalább 5 évig biztosítani kell.

(2) A támogatás, pénzeszközátadás valamennyi eljárási szakaszában figyelembe kell lenni a Knyt. szabályaira.

3. Az államháztartáson kívüli forrás átvételének szabályai

8. §

(1) Az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átvételére jogosult.

(2) Az államháztartáson kívüli forrás elfogadásáról a polgármester dönt.

(3) A támogatás átvételéről meghozott döntés előtt vizsgálni kell a támogatóval megkötendő megállapodás tartalmát, az átvétel következményeit, az átvétellel esetlegesen felmerülő kiadásokat és a pénzeszköz átvétel következményeit.

(4) Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló megállapodásnak tartalmazni kell a felhasználás célját, az átadás időpontját, az elszámolás módját, tartalmát. A megállapodásban ki kell térni a felhasználás esetén követendő eljárásra, a visszafizetési kötelezettségre.

(5) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét követően a 7.§ rendelkezései figyelembevételével kell eljárni.

(6) A polgármester a költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban tájékoztatja a képviselő-testületet az előző évben államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök teljesüléséről.

4. Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

11. §

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123 EK. irányelvbe ütköző rendelkezést nem tartalmaz.

 

 

Pirka Mátyás
polgármester                                                      
 
dr. Hornung Judit  
jegyző
 
Kihirdetve: Nagybajom, 2020. augusztus 12.
     
dr. Hornung Judit
jegyző
PDF letöltése

A rendelet letöltése
Mérete: 215 KB

Csatolmányok

dokumentum letöltése

Indokolás letöltése
Mérete: 12 KB

Tartalomjegyzék